خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد محمد محمود طبلاوی- دسته : تلاوت

استاد محمد محمود طبلاوی

استاد محمد محمود طبلاوی

تلاوت
   تعداد 874
یونس وهود 3            تعداد استفاده : 1340
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس والحاقه            تعداد استفاده : 1201
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس و الفاتحة-البقرة من إیران            تعداد استفاده : 1126
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس من الجامع الأزهر 1991            تعداد استفاده : 1127
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس فترة السبعنیات            تعداد استفاده : 1079
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس الجامع الأزهر 1991            تعداد استفاده : 1097
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 99-107            تعداد استفاده : 1089
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 95-110            تعداد استفاده : 1089
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 3            تعداد استفاده : 1055
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 1-22            تعداد استفاده : 1056
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من الکویت استودیو            تعداد استفاده : 1057
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 5            تعداد استفاده : 1076
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 36-72            تعداد استفاده : 1019
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2            تعداد استفاده : 1012
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1-83            تعداد استفاده : 1127
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والصافات            تعداد استفاده : 1049
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس القصار            تعداد استفاده : 1057
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 2            تعداد استفاده : 1017
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1-54 الکویت استودیو            تعداد استفاده : 1042
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود_1-17 من الکویت استودیو            تعداد استفاده : 1021
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود وأوحی إلى نوح            تعداد استفاده : 1014
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 36-50            تعداد استفاده : 1003
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 3            تعداد استفاده : 1023
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نادرة ااذاعیة طه            تعداد استفاده : 948
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ج1            تعداد استفاده : 946
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم استدیو            تعداد استفاده : 815
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-67            تعداد استفاده : 725
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 3            تعداد استفاده : 742
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1            تعداد استفاده : 734
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-43 من الکویت استودیو            تعداد استفاده : 718
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 5            تعداد استفاده : 707
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3            تعداد استفاده : 712
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 1995            تعداد استفاده : 685
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران جمعه1-1-2010 من المسجد الجدید            تعداد استفاده : 751
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران الجمعة والاذان            تعداد استفاده : 921
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن الجمعة الأولى 2-12-2011 م من الجامع الأزهر الشریف            تعداد استفاده : 736
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت من مسجد ماضی أبو العزایم 1977            تعداد استفاده : 816
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت من عزاء من بهتیم 1980            تعداد استفاده : 861
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت من المنوفیه            تعداد استفاده : 835
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت ج1 من الرویعى 1990            تعداد استفاده : 864
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت استودیو سبعینیات            تعداد استفاده : 835
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 7            تعداد استفاده : 799
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 5            تعداد استفاده : 807
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 20-2-1981            تعداد استفاده : 765
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 2 من الرویعى 1990            تعداد استفاده : 797
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر و یس موریفون 1977            تعداد استفاده : 798
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر-صلاة الفجر            تعداد استفاده : 836
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 2            تعداد استفاده : 842
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 1            تعداد استفاده : 725
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عبس والتکویر            تعداد استفاده : 686
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 1            تعداد استفاده : 730
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوة سهر اللیله للشیخ محمد محمود الطبلاوى            تعداد استفاده : 509
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامج مع الشیخ الطبلاوى            تعداد استفاده : 519
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امسیة البقرة            تعداد استفاده : 511
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 1-96            تعداد استفاده : 723
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهمزة            تعداد استفاده : 736
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور والحاقة والنصر            تعداد استفاده : 721
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور موریفون 1976            تعداد استفاده : 748
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 33-42            تعداد استفاده : 722
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 2            تعداد استفاده : 589
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 1-20 استدیو            تعداد استفاده : 581
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل والقصص            تعداد استفاده : 746
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل والحاقة 1977            تعداد استفاده : 772
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل نادرة النوادر            تعداد استفاده : 727
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل ـ فى ذکرى الشیخ المنشاوى            تعداد استفاده : 762
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل الفاتحة            تعداد استفاده : 717
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 87 - 93 والفاتحة            تعداد استفاده : 687
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 3            تعداد استفاده : 695
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 1980            تعداد استفاده : 700
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 1            تعداد استفاده : 543
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء قناة المجد للقرآن الکریم            تعداد استفاده : 472
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 64-87 من الکویت استودیو            تعداد استفاده : 489
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 5            تعداد استفاده : 481
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 3            تعداد استفاده : 393
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 136-147 استدیو            تعداد استفاده : 485
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل60-74            تعداد استفاده : 661
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل-الازهر 1994            تعداد استفاده : 681
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل من الکویت 1            تعداد استفاده : 704
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل من الأزهر 2003            تعداد استفاده : 686
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 81-110            تعداد استفاده : 704
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 8            تعداد استفاده : 653
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 6            تعداد استفاده : 660
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 13            تعداد استفاده : 649
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 10            تعداد استفاده : 641
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 31- 62 والقمر 1 - 26            تعداد استفاده : 627
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبا النازعات            تعداد استفاده : 698
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ الى التکویر            تعداد استفاده : 667
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الناس            تعداد استفاده : 673
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المنافقون والتغابون            تعداد استفاده : 654
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المنافقون و التغابن            تعداد استفاده : 641
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المجادلة والحشر            تعداد استفاده : 620
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 20-42            تعداد استفاده : 637
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 2 -14            تعداد استفاده : 660
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 111-119            تعداد استفاده : 633
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 3-6            تعداد استفاده : 624
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون والفاتحة من مسجد السیدة زینب 1997            تعداد استفاده : 631
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون من عزاء 1997            تعداد استفاده : 606
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون من الإسکندریة 1997            تعداد استفاده : 592
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون قل لمن الأرض ومن فیها            تعداد استفاده : 501
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,776,277