خدمات تلفن همراه

اذان- صاحب اثر : استاد مصطفی اسماعیل- دسته : اذان

استاد مصطفی اسماعیل

استاد مصطفی اسماعیل

اذان
   تعداد 14
الاذان 2            تعداد استفاده : 739
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاذان 1_            تعداد استفاده : 659
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
-اذان التلیفزیون المصرى            تعداد استفاده : 679
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آذان باستودیو اذاعة القرءان الکریم المصریة            تعداد استفاده : 658
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاذان 3_            تعداد استفاده : 660
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
-الاذان 1959 من المسجد الاموى_            تعداد استفاده : 666
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
-الآذان من الجامع الازهر عام 1955            تعداد استفاده : 621
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان المسجد الاموى 1959            تعداد استفاده : 634
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
-آذان فى صلاة الفجر            تعداد استفاده : 621
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 827
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1370
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1428
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 1219
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 2396
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,427,387