خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع

استاد دکتر احمد احمد نعینع

استاد دکتر احمد احمد نعینع

   تعداد 634
یوسف تسجیل خارجی293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 77 - 100 امسیة 25-2-2008286
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 16 - 22243
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 4237
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 3232
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1-22 ایران241
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1219
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1-83 استدیو229
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والقمر والرحمن242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم فى شبر القاهره224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ایران 2228
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-57 القصار ایران233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 16-46 ایران213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-46226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان السجدة 2225
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من ایران209
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 4214
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 2210
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران جمعة 12-9-2008 رمضان210
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن العید من مسجد المصطفى بشرم الشیخ 27-11-2009-.196
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن الجمعة من الأمیریة بالقاهرة 7-3-2008211
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن الجمعة 3-12-2010 من مسجد السیدة نفیسة -رضى الله عنها - القاهرة224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات215
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,781,978,362