خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع

استاد دکتر احمد احمد نعینع

استاد دکتر احمد احمد نعینع

   تعداد 634
یوسف تسجیل خارجی440
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80466
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 77 - 100 امسیة 25-2-2008428
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80465
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 16 - 22377
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80464
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 4369
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80463
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 3355
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80462
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 1-22 ایران376
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80461
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 1343
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80460
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 1-83 استدیو359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80459
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 1395
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80458
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم والقمر والرحمن361
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80457
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم فى شبر القاهره341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80456
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم ایران 2354
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80455
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 40-57 القصار ایران355
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80454
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 16-46 ایران331
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80453
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 1-46352
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80452
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 1346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80451
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان السجدة 2355
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80450
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور من ایران314
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80449
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور 4335
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80448
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور 2323
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80447
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قران جمعة 12-9-2008 رمضان324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80446
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن العید من مسجد المصطفى بشرم الشیخ 27-11-2009-.296
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80445
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن الجمعة من الأمیریة بالقاهرة 7-3-2008338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80444
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن الجمعة 3-12-2010 من مسجد السیدة نفیسة -رضى الله عنها - القاهرة352
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80443
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ق والذاریات338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,604,770