خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع

استاد دکتر احمد احمد نعینع

استاد دکتر احمد احمد نعینع

   تعداد 634
یوسف تسجیل خارجی338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 77 - 100 امسیة 25-2-2008320
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 16 - 22282
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 4271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 3262
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1-22 ایران272
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1-83 استدیو257
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والقمر والرحمن273
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم فى شبر القاهره251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ایران 2259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-57 القصار ایران264
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 16-46 ایران244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-46253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1249
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان السجدة 2255
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من ایران231
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 4241
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 2238
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران جمعة 12-9-2008 رمضان237
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن العید من مسجد المصطفى بشرم الشیخ 27-11-2009-.216
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن الجمعة من الأمیریة بالقاهرة 7-3-2008242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن الجمعة 3-12-2010 من مسجد السیدة نفیسة -رضى الله عنها - القاهرة259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,089,437