خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

   تعداد 292
یوسف 53-101429
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس69-76339
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 28-83 الصافات 1-21263
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1-34274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 41-98 العراق261
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد263
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 22-34256
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق249
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 47-54 الشورى 1-26254
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 9 - 42250
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 15-45 یس 1-11233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر23-27260
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 66 - 85 فصلت 1 - 21248
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 7-20239
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 1-22263
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 131-135264
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 55-104253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 1-73244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ص 26-44253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سبا 43-45273
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة257
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 75-96 الحدید 1-24252
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 56-63243
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,737,589,871