خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

   تعداد 292
یوسف 53-101            تعداد استفاده : 1197
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس69-76            تعداد استفاده : 1049
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس            تعداد استفاده : 933
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 28-83 الصافات 1-21            تعداد استفاده : 954
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود            تعداد استفاده : 947
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1-34            تعداد استفاده : 955
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 41-98 العراق            تعداد استفاده : 913
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد            تعداد استفاده : 909
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 22-34            تعداد استفاده : 886
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق            تعداد استفاده : 900
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 47-54 الشورى 1-26            تعداد استفاده : 894
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 9 - 42            تعداد استفاده : 848
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 15-45 یس 1-11            تعداد استفاده : 866
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر23-27            تعداد استفاده : 894
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 66 - 85 فصلت 1 - 21            تعداد استفاده : 889
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 7-20            تعداد استفاده : 890
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 1-22            تعداد استفاده : 855
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 131-135            تعداد استفاده : 856
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 55-104            تعداد استفاده : 855
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 1-73            تعداد استفاده : 824
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ص 26-44            تعداد استفاده : 855
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سبا 43-45            تعداد استفاده : 905
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة            تعداد استفاده : 850
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 75-96 الحدید 1-24            تعداد استفاده : 842
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 56-63            تعداد استفاده : 795
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 44-56            تعداد استفاده : 543
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 21-44            تعداد استفاده : 576
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل            تعداد استفاده : 568
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 66-75            تعداد استفاده : 568
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 54-93 القصص 1-6            تعداد استفاده : 532
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 1-44            تعداد استفاده : 557
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء خارجى أذیعت 27-2-2008            تعداد استفاده : 559
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 150-170            تعداد استفاده : 571
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 138-141            تعداد استفاده : 581
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 135-159            تعداد استفاده : 550
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 95-113            تعداد استفاده : 545
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 94 - 129            تعداد استفاده : 562
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 58-87            تعداد استفاده : 547
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 36-63            تعداد استفاده : 565
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 23-87            تعداد استفاده : 583
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1-3            تعداد استفاده : 537
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 1-9            تعداد استفاده : 521
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 24-55 القمر 1-5            تعداد استفاده : 516
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون            تعداد استفاده : 528
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 36-105            تعداد استفاده : 516
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 1-62            تعداد استفاده : 518
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الممتحنة اذاعة            تعداد استفاده : 691
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الملک باکستان            تعداد استفاده : 545
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المعارج نوح الجن            تعداد استفاده : 731
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 70 - معارج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المزمل 20-المدثر القیامة الانسان 1-21            تعداد استفاده : 425
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المدثر            تعداد استفاده : 424
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 90-93            تعداد استفاده : 385
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 82 - 108            تعداد استفاده : 380
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 44-45            تعداد استفاده : 377
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 12-34            تعداد استفاده : 382
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 75-110 مریم 1-21            تعداد استفاده : 382
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 60-110            تعداد استفاده : 382
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة            تعداد استفاده : 385
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص            تعداد استفاده : 367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص 51-56            تعداد استفاده : 388
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان            تعداد استفاده : 369
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 53-77 الشعراء 1-40            تعداد استفاده : 381
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 21-77 خارجى            تعداد استفاده : 382
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 1-9            تعداد استفاده : 383
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفاتحة            تعداد استفاده : 424
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفاتحة والبقرة من الحسین 1970            تعداد استفاده : 400
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفاتحة البقرة 1-28            تعداد استفاده : 369
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العنکبوت            تعداد استفاده : 408
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الطور            تعداد استفاده : 390
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الطلاق 1-12            تعداد استفاده : 648
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 65 - طلاق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الصافات            تعداد استفاده : 401
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الصافات 145-182 ص 1-30            تعداد استفاده : 382
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الصافات 1-61            تعداد استفاده : 372
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ الحصری سورة الزمر            تعداد استفاده : 359
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشورى 36-43            تعداد استفاده : 300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشعراء 176-191            تعداد استفاده : 284
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشعراء 52-68            تعداد استفاده : 294
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
السجده 10-14            تعداد استفاده : 288
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
السجدة 11-30 الاحزاب 1-19            تعداد استفاده : 408
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر 68-75 غافر 1-6            تعداد استفاده : 304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر 27-61            تعداد استفاده : 293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الروم            تعداد استفاده : 304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الروم 31-60 لقمان 1-11            تعداد استفاده : 318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الذاریات            تعداد استفاده : 349
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الدخان            تعداد استفاده : 605
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحشر 11-24 الممتحنة 1-10            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجرات            تعداد استفاده : 283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر            تعداد استفاده : 296
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر 1-99            تعداد استفاده : 273
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 1-41 مکة 1959            تعداد استفاده : 299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 1 - 24 الحسین فترة 70            تعداد استفاده : 304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجن            تعداد استفاده : 330
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجمعة المنافقون التغابن 1-12            تعداد استفاده : 294
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجاثیة 20-37            تعداد استفاده : 564
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجاثیة 1-21            تعداد استفاده : 530
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 90-121            تعداد استفاده : 291
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التغابن 1-18            تعداد استفاده : 557
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 64 - تفابن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة            تعداد استفاده : 244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,668,092