خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

   تعداد 387
24-الأحزاب 40-48 والحاقة 1            تعداد استفاده : 553
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 90--هود 8            تعداد استفاده : 532
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 101-111 والرعد 1-18            تعداد استفاده : 431
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 80-101            تعداد استفاده : 398
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78-101 مختلف            تعداد استفاده : 401
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78 - 101 بالکویت            تعداد استفاده : 400
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 50-93            تعداد استفاده : 382
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30-50            تعداد استفاده : 380
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 7-35            تعداد استفاده : 408
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والنازعات عزاء بقریة دکما            تعداد استفاده : 425
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 69-83 والنازعات 27-46 وقصار            تعداد استفاده : 405
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 108--یوسف 18            تعداد استفاده : 390
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 69-93            تعداد استفاده : 390
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 41-83            تعداد استفاده : 407
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ذکرى الشیخ سلام            تعداد استفاده : 390
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 65-67            تعداد استفاده : 367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-67            تعداد استفاده : 375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-67 حفلة            تعداد استفاده : 391
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 19-29            تعداد استفاده : 364
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 5-36            تعداد استفاده : 385
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-35            تعداد استفاده : 383
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة ق تسجیل خارجی            تعداد استفاده : 372
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لأحزاب 39 50 والنازعات 27-33            تعداد استفاده : 396
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3            تعداد استفاده : 394
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 1            تعداد استفاده : 390
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والنازعات والطارق والبلد نسخة صافیة            تعداد استفاده : 211
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق نادرة            تعداد استفاده : 201
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق 31-45            تعداد استفاده : 187
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق 1-45            تعداد استفاده : 176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر بالکویت            تعداد استفاده : 196
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 29-34            تعداد استفاده : 185
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عبس المطففین            تعداد استفاده : 401
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه من صلاة فجر            تعداد استفاده : 201
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 113-132            تعداد استفاده : 200
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 99-132            تعداد استفاده : 205
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 1-59            تعداد استفاده : 220
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 1-46 من صلاة فجر            تعداد استفاده : 179
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ص والزمر من التسجیلات الاذاعیه الجمیلة            تعداد استفاده : 376
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورة الأحزاب وقصار السور            تعداد استفاده : 181
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ذکری محمود علی البنا 2            تعداد استفاده : 164
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوة سورة البقره بدایة من ایة الکرسی            تعداد استفاده : 188
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أواخر سورة طه رائعة جدا جدا            تعداد استفاده : 179
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أمسیة 19-7-2008            تعداد استفاده : 156
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة و النازعات            تعداد استفاده : 174
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 38-10            تعداد استفاده : 161
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 1-40            تعداد استفاده : 194
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 1-40 حفلة            تعداد استفاده : 182
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 53--الفرقان 3            تعداد استفاده : 178
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل            تعداد استفاده : 171
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل بالکویت            تعداد استفاده : 159
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 25-40            تعداد استفاده : 121
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 78-87 عزاء بمدینة طنطا            تعداد استفاده : 121
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 64-83            تعداد استفاده : 97
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 64-70 والقصار            تعداد استفاده : 115
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 64-69            تعداد استفاده : 113
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1-10 مختلف            تعداد استفاده : 115
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 1 -22            تعداد استفاده : 112
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم بالکویت            تعداد استفاده : 121
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النباء 31-40 والنازعات 26-46 والبلد 1-18            تعداد استفاده : 133
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ والنازعات والقدر والنصر            تعداد استفاده : 154
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الناس            تعداد استفاده : 412
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النازعات وقصار السور            تعداد استفاده : 184
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النازعات 27-46            تعداد استفاده : 180
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النازعات 27-41            تعداد استفاده : 162
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 36--89            تعداد استفاده : 122
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المنافقون والتغابن سجلت من مسجد الحسین صلاة فجر رائعة            تعداد استفاده : 350
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الملک وضحى            تعداد استفاده : 376
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الملک 1-30 والنازعات 27-46 وقصار            تعداد استفاده : 368
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة بالکویت            تعداد استفاده : 103
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف تسجیل نااادر            تعداد استفاده : 111
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 83-110            تعداد استفاده : 118
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 56-82            تعداد استفاده : 127
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 27-48 مختلف            تعداد استفاده : 110
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 27-44 مختلف            تعداد استفاده : 113
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر54-55 والرحمن1-34 والنازعات 27-46 وقصار            تعداد استفاده : 120
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر والرحمن و قصار            تعداد استفاده : 95
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر 54-55 والحمن 1-32 والنازعات 27-46 والفتحة            تعداد استفاده : 96
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القلم            تعداد استفاده : 354
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القلم 1-52            تعداد استفاده : 344
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القدر والنصر            تعداد استفاده : 338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان العراق            تعداد استفاده : 108
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 61-77 والنازعات 27-46 والإنفطار            تعداد استفاده : 107
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 58-77            تعداد استفاده : 95
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 51-77 والنازعات 27-33            تعداد استفاده : 109
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان - کاملة            تعداد استفاده : 103
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح الحجرات            تعداد استفاده : 102
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 1--24            تعداد استفاده : 131
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 1--19            تعداد استفاده : 101
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العنکبوت استدیو            تعداد استفاده : 195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العنکبوت 26-45 مختلف            تعداد استفاده : 195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العلق            تعداد استفاده : 347
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الطور والنجم والقمر 2            تعداد استفاده : 183
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الطور 48 -49 النجم - 58 من الحسین            تعداد استفاده : 182
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الضحى            تعداد استفاده : 190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الصافات وسورة ص من الحسین مع صوت المذیع            تعداد استفاده : 167
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشعراء 52-115            تعداد استفاده : 87
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
السجدة 13-30 والأحزاب 1-5            تعداد استفاده : 368
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر 72-75            تعداد استفاده : 92
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر 32-60            تعداد استفاده : 89
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزخرف والدخان 2            تعداد استفاده : 125
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,815,384