خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

   تعداد 387
24-الأحزاب 40-48 والحاقة 1326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 90--هود 8264
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 101-111 والرعد 1-18240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 80-101218
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78-101 مختلف226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78 - 101 بالکویت221
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 50-93212
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30-50211
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 7-35219
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والنازعات عزاء بقریة دکما220
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 69-83 والنازعات 27-46 وقصار233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 108--یوسف 18213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 69-93214
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 41-83221
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ذکرى الشیخ سلام225
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 65-67211
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-67214
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 40-67 حفلة213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 19-29206
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 5-36199
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-35212
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ما تیسر من سورة ق تسجیل خارجی210
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لأحزاب 39 50 والنازعات 27-33215
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3223
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 1220
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,782,905,319