خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : احمد الشحات لاشین

 احمد الشحات لاشین

احمد الشحات لاشین

   تعداد 351
یوسف عزاء بمیت ناجى 23-5-2009305
تلاوت
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف طحا المرج 22-3-2011248
تلاوت
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس بقریه اویش الحجر مرکز المنصورة دقهلیة 7-10-2011235
تلاوت
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود عزاء والدة الاستاذ - نبیل عبد الله العریان 14-11-2009225
تلاوت
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه عزاء بکفر النعمان 14-11-2008213
تلاوت
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه عزاء بتفهنا الاشراف میت غمر دقهلیة 24-3-2011207
تلاوت
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم عزاء بمیت ناجى 22-1-2011216
تلاوت
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم طه 17-11-2009232
تلاوت
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والشمس والفاتحه واول البقره عزاء بمیت ناجى 23-5-2009229
تلاوت
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور عزاء226
تلاوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ختام کفر نعمان 10-3-2009226
تلاوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور بمیت ناجى 30-3-2009237
تلاوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور بسنفا 12-3-2009217
تلاوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ختام بکفر نعمان 2-3-2009228
تلاوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والنازعات 29-3-2010218
تلاوت
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر216
تلاوت
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر السنبلاوین 5-10-2011220
تلاوت
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر عزاء بطوخ الاقلام 1-2-2009228
تلاوت
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر عزاء الشیخ محمد عبد الفتاح الشرقاوى 21-5-2009221
تلاوت
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,976,131