خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ محمد علی الطاروطی

شیخ محمد علی الطاروطی

شیخ محمد علی الطاروطی

   تعداد 384
یوسف2 میت أبوخالد 12-1-2013190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الاحسانیة 14-1-2011 ج3174
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الاحسانیة 14-1-2011 ج1170
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف شیبة 9-5-2012159
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والصافات العراق156
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسک الختام164
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسابقة الدولیة بایران.175
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد الطاروطى169
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجدة کفر یوسف سلامة 8-11-2012161
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجدة شنبارة المیمونه 29-11-2012164
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان من قناة الحافظ168
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان بنایوس 21-3-2011165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور165
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور بنى هلال156
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار 1167
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران الجمعه من اذاعة وسط الدلتا165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرأن الجمعه مسجد الهدایة میت أبو على 21-5-20182
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن الجمعه میت أبو على 21-9-2012155
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت162
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت منشیة البکرى المحلة 25-4-2012165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت فى بهنباى164
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت بنی هلال166
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,760,440,459