خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

   تعداد 211
یوسف جمیله جدا232
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نـوح241
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح والغاشیه بأبو کبیر ختام ممتاز240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح والعلق بالزقازیق 1988 ختام رائع226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح تسجیل إذعی رائع189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم183
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من سرادق عابدین بالقاهرة عام 1986173
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من عزاء احد القراء180
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور بالقیطون جمیله جدا175
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 5172
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3181
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 1167
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والضحى والشرح 1975 مکرره جوده افضل179
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت بغزاله 1975176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 1989جمیله جدا176
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر مجهولة المکان ممتازة181
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر ببنا یوس 1985171
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه178
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول یوسف بمیت الفرماوى 1989 ممتازة171
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول یوسف بغزاله نادره روعه175
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم من میت ناجى 1989 ممتازة175
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم تسجیل شرکه171
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم بالقاهرة 1980 ممتازة173
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول فاطر فی وفاة ابو العزم نادرة167
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,407,688