خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى

 محمود أبو الوفا الصعیدى

محمود أبو الوفا الصعیدى

   تعداد 215
یوسف سنهوا منیا القمح 21 - 5 - 2010287
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 5269
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 3252
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1272
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 3258
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 3255
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1249
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 2260
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد 10-15286
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان245
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 2253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 2251
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن الجمعه من الکاجوج مرکز کوم امبو محافظة اسوان250
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قران الجمعة257
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فجر 18-8-2011261
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر أمسیة دینیة253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه ج1254
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ربع العصر عزاء والده على عبد المطلب الدیبه 11-8-2009320
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خواتیم البقرة253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام میت حاقان249
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام قریة سنفا مرکز میت غمر دقهلیة 26-6-2010253
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام عزاءأم علی عبدالمطلب 11-8-2009 مضغوط259
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام طحا المرج 4-7-2010242
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,827,189,040