خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- صاحب اثر : دکتر بلخاری- دسته : سخنرانی ها

دکتر بلخاری

دکتر بلخاری

سخنرانی ها
   تعداد 705
جوان و رسانه های نوین            تعداد استفاده : 621
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:34
مدت : 00:42:34
کد: 45688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تربیت نسل منتظر            تعداد استفاده : 500
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:27
مدت : 00:46:27
کد: 45687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شناخت امام زمان عج            تعداد استفاده : 501
موضوع : حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:16:41
مدت : 01:16:41
کد: 45686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تخریب چهره اسلام            تعداد استفاده : 491
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:14:04
مدت : 01:14:04
کد: 45685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح تاویلی هفت پیکر نظامی/ ق 7            تعداد استفاده : 627
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:31
مدت : 00:28:31
کد: 45684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح تاویلی هفت پیکر نظامی/ ق 6            تعداد استفاده : 608
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:23
مدت : 00:33:23
کد: 45683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شرح تاویلی هفت پیکر نظامی/ ق 5            تعداد استفاده : 606
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:49
مدت : 00:27:49
کد: 45682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کاتارسیس 1            تعداد استفاده : 611
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:07
مدت : 00:38:07
کد: 45681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترس و شفقت 2            تعداد استفاده : 597
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:45
مدت : 00:37:45
کد: 45680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترس و شفقت 1            تعداد استفاده : 601
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:15
مدت : 00:40:15
کد: 45679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کاتارسیس 2            تعداد استفاده : 567
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36
مدت : 00:42:36
کد: 45678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاثیر آراء فلسفه هنر ارسطو و افلاطون 2            تعداد استفاده : 599
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:28
مدت : 00:29:28
کد: 45677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاثیر آراء فلسفه هنر ارسطو و افلاطون 1            تعداد استفاده : 594
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:40
مدت : 00:51:40
کد: 45676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اپیکوریست ها و رواقیون 2            تعداد استفاده : 590
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:37
مدت : 00:34:37
کد: 45675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اپیکوریست ها و رواقیون 1            تعداد استفاده : 564
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:28
مدت : 00:42:28
کد: 45674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلوطین 2            تعداد استفاده : 566
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:39
مدت : 00:31:39
کد: 45673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلوطین 1            تعداد استفاده : 593
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:53
مدت : 00:47:53
کد: 45672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تجلّی حضرت علی در هنر ایرانی 2            تعداد استفاده : 498
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:30
مدت : 00:44:30
کد: 45671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تجلّی حضرت علی در هنر ایرانی 1            تعداد استفاده : 501
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:27
مدت : 00:35:27
کد: 45670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلوتین 4            تعداد استفاده : 580
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:46
مدت : 00:30:46
کد: 45669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلوتین 3            تعداد استفاده : 533
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:04
مدت : 00:45:04
کد: 45668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاریخ و نقش هنر 1            تعداد استفاده : 599
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:30
مدت : 00:36:30
کد: 45667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاریخ و نقش هنر 2            تعداد استفاده : 576
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:47
مدت : 00:39:47
کد: 45666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگاه فلسفی و عرفانی مولانا 1            تعداد استفاده : 566
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:43
مدت : 00:35:43
کد: 45665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگاه فلسفی و عرفانی مولانا 2            تعداد استفاده : 604
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:28
مدت : 00:45:28
کد: 45664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حافظ 1            تعداد استفاده : 370
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:58
مدت : 00:35:58
کد: 45663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگاه فلسفی و عرفانی مولانا 4            تعداد استفاده : 374
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:02
مدت : 00:40:02
کد: 45662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگاه فلسفی و عرفانی مولانا 3            تعداد استفاده : 394
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:47
مدت : 00:38:47
کد: 45661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حافظ 2            تعداد استفاده : 401
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:00
مدت : 00:44:00
کد: 45660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیبائی شناسی در دیوان حافظ 2            تعداد استفاده : 400
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:23
مدت : 00:29:23
کد: 45659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیبائی شناسی در دیوان حافظ 1            تعداد استفاده : 306
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:28
مدت : 00:46:28
کد: 45658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگرش عرفانی فلوتین به عالم 1            تعداد استفاده : 303
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:16
مدت : 00:27:16
کد: 45657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگرش عرفانی فلوتین به عالم 2            تعداد استفاده : 302
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:13
مدت : 00:53:13
کد: 45656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلسفه هنر و زیبائی شناسی فلوتین 2            تعداد استفاده : 305
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:24
مدت : 00:40:24
کد: 45655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فلسفه هنر و زیبائی شناسی فلوتین 1            تعداد استفاده : 303
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:52
مدت : 00:40:52
کد: 45654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیبائی شناسی فلوتین 2            تعداد استفاده : 305
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:25
مدت : 00:38:25
کد: 45653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زیبائی شناسی فلوتین 1            تعداد استفاده : 296
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:10
مدت : 00:42:10
کد: 45652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیین قربانی 2            تعداد استفاده : 302
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:36
مدت : 00:38:36
کد: 45651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیین قربانی 1            تعداد استفاده : 296
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:55
مدت : 00:41:55
کد: 45650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زندگی حضرت علی علیه السلام 1            تعداد استفاده : 272
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:15
مدت : 00:42:15
کد: 45649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
زندگی حضرت علی علیه السلام 2            تعداد استفاده : 275
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:41
مدت : 00:36:41
کد: 45648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاتیک از نگاه فلوتین 1            تعداد استفاده : 286
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:32
مدت : 00:46:32
کد: 45647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عشق و عرفان در عاشورا 2            تعداد استفاده : 285
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:45
مدت : 00:38:45
کد: 45646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عشق و عرفان در عاشورا 1            تعداد استفاده : 271
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:03
مدت : 00:44:03
کد: 45645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاتیک از نگاه فلوتین 2            تعداد استفاده : 278
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:47
مدت : 00:32:47
کد: 45644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عشق و عرفان در عاشورا 4            تعداد استفاده : 249
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:40
مدت : 00:31:40
کد: 45643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عشق و عرفان در عاشورا 3            تعداد استفاده : 252
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:13
مدت : 00:42:13
کد: 45642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عشق و عرفان در عاشورا 6            تعداد استفاده : 245
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:52
مدت : 00:37:52
کد: 45641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عشق و عرفان در عاشورا 5            تعداد استفاده : 248
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:51
مدت : 00:42:51
کد: 45640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستینوس 1            تعداد استفاده : 228
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:21
مدت : 00:42:21
کد: 45639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستینوس 2            تعداد استفاده : 208
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:17
مدت : 00:40:17
کد: 45638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت /آگوستینوس 2            تعداد استفاده : 192
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:05
مدت : 00:36:05
کد: 45637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت /آگوستینوس 1            تعداد استفاده : 195
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:24
مدت : 00:41:24
کد: 45636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت 1            تعداد استفاده : 205
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:13
مدت : 00:51:13
کد: 45635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت 2            تعداد استفاده : 207
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:44
مدت : 00:28:44
کد: 45634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت و هنر مصری 2            تعداد استفاده : 230
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:49
مدت : 00:38:49
کد: 45633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت و هنر مصری 1            تعداد استفاده : 223
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:34
مدت : 00:33:34
کد: 45632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت در کلیسا 2            تعداد استفاده : 219
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:58
مدت : 00:41:58
کد: 45631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت در کلیسا 1            تعداد استفاده : 242
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:35
مدت : 00:34:35
کد: 45630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت محمد صل الله علیه و آله1            تعداد استفاده : 167
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:20
مدت : 00:42:20
کد: 45629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت محمد صل الله علیه و آله 2            تعداد استفاده : 157
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:05
مدت : 00:40:05
کد: 45628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت 2            تعداد استفاده : 229
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:37
مدت : 00:40:37
کد: 45627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر مسیحیت 1            تعداد استفاده : 208
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:53
مدت : 00:42:53
کد: 45626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی 2            تعداد استفاده : 238
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:27
مدت : 00:37:27
کد: 45625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی 1            تعداد استفاده : 237
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:02
مدت : 00:44:02
کد: 45624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی بر آگوستین 1            تعداد استفاده : 209
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:11
مدت : 00:41:11
کد: 45623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاثیرات مانی بر آگوستین 2            تعداد استفاده : 211
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:13
مدت : 00:38:13
کد: 45622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تاثیرات مانی بر آگوستین 1            تعداد استفاده : 211
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:09
مدت : 00:38:09
کد: 45621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی بر آگوستین 2            تعداد استفاده : 219
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:20
مدت : 00:36:20
کد: 45620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و فلسفه مانویت 2            تعداد استفاده : 211
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:43
مدت : 00:41:43
کد: 45619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و فلسفه مانویت 1            تعداد استفاده : 209
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:49
مدت : 00:37:49
کد: 45618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و فلسفه مانویت 3            تعداد استفاده : 230
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:37
مدت : 00:35:37
کد: 45617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر و طبیعت 2            تعداد استفاده : 227
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:52
مدت : 00:38:52
کد: 45616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر و طبیعت 1            تعداد استفاده : 210
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:06
مدت : 00:41:06
کد: 45615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و فلسفه مانویت 4            تعداد استفاده : 181
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:48
مدت : 00:44:48
کد: 45614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگاه ایرانیان به هنر و طبیعت 1            تعداد استفاده : 213
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:45
مدت : 00:41:45
کد: 45613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر و طبیعت 4            تعداد استفاده : 220
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:29
مدت : 00:36:29
کد: 45612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هنر و طبیعت 3            تعداد استفاده : 226
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:44
مدت : 00:36:44
کد: 45611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ عطار نیشابوری 2            تعداد استفاده : 219
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:47
مدت : 00:44:47
کد: 45610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ عطار نیشابوری 1            تعداد استفاده : 200
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:20
مدت : 00:39:20
کد: 45609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نگاه ایرانیان به هنر و طبیعت 2            تعداد استفاده : 200
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:55
مدت : 00:41:55
کد: 45608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عطار و سعدی 2            تعداد استفاده : 216
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:51
مدت : 00:41:51
کد: 45607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عطار و سعدی 1            تعداد استفاده : 216
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:05
مدت : 00:41:05
کد: 45606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جهانبینی سعدی 2            تعداد استفاده : 205
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:07
مدت : 00:41:07
کد: 45605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جهانبینی سعدی 1            تعداد استفاده : 192
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:07
مدت : 00:41:07
کد: 45604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و مانویت 2            تعداد استفاده : 159
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:36
مدت : 00:36:36
کد: 45603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و مانویت 1            تعداد استفاده : 158
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:59
مدت : 00:40:59
کد: 45602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و آیین مانویت 2            تعداد استفاده : 157
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:59
مدت : 00:39:59
کد: 45601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی و آیین مانویت 1            تعداد استفاده : 148
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:53
مدت : 00:45:53
کد: 45600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی وتاثیر آیین مانویت در مسیحیت 2            تعداد استفاده : 164
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:31
مدت : 00:32:31
کد: 45599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مانی وتاثیر آیین مانویت در مسیحیت 1            تعداد استفاده : 164
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:42
مدت : 00:47:42
کد: 45598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستین 3            تعداد استفاده : 188
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:59
مدت : 00:37:59
کد: 45597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستین 2            تعداد استفاده : 186
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:22
مدت : 00:43:22
کد: 45596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستین 1            تعداد استفاده : 174
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:21
مدت : 00:40:21
کد: 45595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستین 5            تعداد استفاده : 182
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:00
مدت : 00:40:00
کد: 45594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستین 4            تعداد استفاده : 186
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:18
مدت : 00:44:18
کد: 45593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت علی 2            تعداد استفاده : 156
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:12
مدت : 00:39:12
کد: 45592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت علی 1            تعداد استفاده : 157
موضوع : امام علی علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:56
مدت : 00:36:56
کد: 45591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آگوستین 6            تعداد استفاده : 181
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:05
مدت : 00:35:05
کد: 45590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حضرت محمد 1            تعداد استفاده : 131
موضوع : حضرت رسول صلی الله علیه و اله
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:34
مدت : 00:44:34
کد: 45589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,652,667