خدمات تلفن همراه

دروس حوزوی- صاحب اثر : آیت الله جاودان- دسته : دروس حوزوی

آیت الله جاودان

آیت الله جاودان

دروس حوزوی
   تعداد 8
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه نهم            تعداد استفاده : 344
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 1:14:25
مدت : 1:14:25
کد: 22280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه هشتم            تعداد استفاده : 339
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 1:11:33
مدت : 1:11:33
کد: 22279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه هفتم            تعداد استفاده : 329
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 1:06:19
مدت : 1:06:19
کد: 22278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه ششم            تعداد استفاده : 320
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 1:08:07
مدت : 1:08:07
کد: 22277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه پنجم            تعداد استفاده : 238
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 45:58
مدت : 45:58
کد: 22276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه چهارم            تعداد استفاده : 245
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 48:30
مدت : 48:30
کد: 22275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه سوم            تعداد استفاده : 254
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 57:04
مدت : 57:04
کد: 22274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تاریخ اسلام در حوزه ی دانشجویی شهید بهشتی سال89 - جلسه اول            تعداد استفاده : 277
موضوع : دین
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 1:48:07
مدت : 1:48:07
کد: 22273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,904,481