خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد حاج مهدی توکلی

استاد حاج مهدی توکلی

استاد حاج مهدی توکلی

   تعداد 50
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه نوزدهم            تعداد استفاده : 1423
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 48:00
توضیحات : زمان: 48:00 حجم: 10.9 مگابایت شب سی ام رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام یک شنبه 5 مرداد 1393
مدت : 48:00
کد: 24181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه هجدهم            تعداد استفاده : 842
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 41:00
توضیحات : زمان: 41:00 حجم: 9.40 مگابایت شب بیست و نهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام شنبه 4 مرداد 1393
مدت : 41:00
کد: 24180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه هفدهم            تعداد استفاده : 674
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 28:00
توضیحات : زمان: 28:00 حجم: 6.44 مگابایت شب بیست و هشتم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام جمعه 3 مرداد 1393
مدت : 28:00
کد: 24179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه شانزدهم            تعداد استفاده : 638
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 49:00
توضیحات : زمان: 49:00 حجم: 11.2 مگابایت شب بیست و هفتم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام پنج شنبه 2 مرداد 1393
مدت : 49:00
کد: 24178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه پانزدهم            تعداد استفاده : 615
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و ششم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام چهارشنبه 1 مرداد 1393
مدت : 44:00
کد: 24177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه چهاردهم            تعداد استفاده : 608
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و پنجم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام سه شنبه 31 تیر 1393
مدت : 44:00
کد: 24176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه سیزدهم            تعداد استفاده : 608
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 46:00
توضیحات : زمان: 46:00 حجم: 10.5 مگابایت شب بیست و چهارم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام دوشنبه 30 تیر 1393
مدت : 46:00
کد: 24175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 618
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و سوم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام یکشنبه 29 تیر 1393
مدت : 44:00
کد: 24174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 641
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 44:00
توضیحات : زمان: 44:00 حجم: 10.1 مگابایت شب بیست و یکم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام جمعه 27 تیر 1393
مدت : 44:00
کد: 24173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مثل های قرآنی/ جلسه دهم            تعداد استفاده : 601
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 46:00
توضیحات : زمان: 46:00 حجم: 10.04مگابایت شب بیستم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام پنجشنبه 26 تیر 1393
مدت : 46:00
کد: 24172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه نهم            تعداد استفاده : 641
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 51:00
توضیحات : زمان: 51:00 حجم: 11.61مگابایت شب نوزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام چهارشنبه 25 تیر 1393
مدت : 51:00
کد: 24171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه هشتم            تعداد استفاده : 549
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 38:00
توضیحات : زمان: 38:00 حجم: 8.61مگابایت شب هجدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام سه شنبه 24 تیر 1393
مدت : 38:00
کد: 24170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه هفتم            تعداد استفاده : 535
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 37:00
توضیحات : زمان: 37:00 حجم: 8.57 مگابایت شب هفدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام دوشنبه 23 تیر 1393
مدت : 37:00
کد: 24169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه ششم            تعداد استفاده : 567
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 46:00
توضیحات : زمان: 46:00 حجم: 10.6مگابایت شب شانزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام یکشنبه 22 تیر 1393
مدت : 46:00
کد: 24168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه پنجم            تعداد استفاده : 550
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 40:00
توضیحات : زمان: 40:00 حجم: 9.27مگابایت شب پانزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام شنبه 21 تیر 1393
مدت : 40:00
کد: 24167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه چهارم            تعداد استفاده : 557
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 34:00
توضیحات : زمان: 34:00 حجم: 7.85مگابایت شب چهاردهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام جمعه 20 تیر 1393
مدت : 34:00
کد: 24166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 568
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 42:00
توضیحات : زمان: 42:00 حجم: 9.52مگابایت شب سیزدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام پنجشنبه 19 تیر 1393
مدت : 42:00
کد: 24165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/ جلسه دوم            تعداد استفاده : 602
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 39:00
توضیحات : زمان: 39:00 حجم: 9.03مگابایت شب دوازدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام چهارشنبه 18 تیر 1393
مدت : 39:00
کد: 24164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تدبر در مَثل های قرآنی/جلسه اول            تعداد استفاده : 677
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 36:00
توضیحات : زمان: 36:00 حجم: 8.28مگابایت شب یازدهم رمضان 1393- هیئت دیوانگان حسینی علیه السلام سه شنبه 17 تیر 1393
مدت : 36:00
کد: 24163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب قدر_شب بیست و سوم رمضان 1393            تعداد استفاده : 620
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 50:00
توضیحات : زمان: 50:00 حجم: 11.4مگابایت حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام بامداد دوشنبه 30 تیر 1393
مدت : 50:00
کد: 24162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهادت حضرت امیر المومنین علیه السلام شب بیست و یکم رمضان 1393            تعداد استفاده : 652
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 36:00
توضیحات : زمان: 36:00 حجم: 8.22 مگابایت حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام
مدت : 36:00
کد: 24161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شب قدر-شب نوزدهم رمضان 1393            تعداد استفاده : 654
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 53:00
توضیحات : زمان: 53:00 حجم: 12.1 مگابایت حسینیه حضرت علی اکبر علیه السلام
مدت : 53:00
کد: 24160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عظمت روز عاشورا            تعداد استفاده : 1562
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 47:46
توضیحات : زمان: 47:46 حجم: 10.9مگابایت ظهر عاشورای حسینی علیه السلام - 1394 - هیئت الشهدا ظهر شنبه 2 آبان ماه 1394
مدت : 47:46
کد: 24159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه نهم            تعداد استفاده : 647
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 54:08
توضیحات : زمان: 54:08 حجم: 12.3مگابایت شب عاشورای حسینی علیه السلام - 1394 - هیئت الشهدا جمعه 1 آبان ماه 1394
مدت : 54:08
کد: 24158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گوشه ای از فضائل حضرت ابالفضل العباس علیه السلام            تعداد استفاده : 750
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت ابوالفضل ع
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 54:49
توضیحات : زمان: 54:49 حجم: 12.5مگابایت شب تاسوعای حسینی علیه السلام - 1394 - هیئت الشهدا پنجشنبه 30 مهرماه 1394
مدت : 54:49
کد: 24157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه هشتم            تعداد استفاده : 635
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 59:40
توضیحات : زمان: 59:40 حجم: 13.6مگابایت شب تاسوعای حسینی علیه السلام - 1394 - هیئت الشهدا پنجشنبه 30 مهرماه 1394
مدت : 59:40
کد: 24156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه هفتم            تعداد استفاده : 539
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 59:40
توضیحات : زمان: 59:40 حجم: 13.6 مگابایت شب هشتم محرم 1394 - هیئت الشهدا چهارشنبه 29 مهرماه 1394
مدت : 59:40
کد: 24155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه ششم            تعداد استفاده : 580
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 1:00:09
توضیحات : زمان: 1:00:09 حجم: 13.7مگابایت شب هفتم محرم 1394 - هیئت الشهدا سه شنبه 28 مهرماه 1394
مدت : 1:00:09
کد: 24154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه پنجم            تعداد استفاده : 302
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 1:00:54
توضیحات : زمان: 1:00:54 حجم: 13.9 مگابایت شب ششم محرم 1394 - هیئت الشهدا دوشنبه 27 مهرماه 1394
مدت : 1:00:54
کد: 24153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه چهارم            تعداد استفاده : 285
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 52:10
توضیحات : زمان: 52:10 حجم: 11.9 مگابایت شب سوم محرم 1394 - هیئت الشهدا جمعه 24 مهرماه 1394
مدت : 52:10
کد: 24152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه سوم            تعداد استفاده : 311
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 1:02:42
توضیحات : زمان: 1:02:42 حجم: 14.3 مگابایت شب سوم محرم 1394 - هیئت الشهدا جمعه 24 مهرماه 1394
مدت : 1:02:42
کد: 24151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه دوم            تعداد استفاده : 286
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 1:02:40
توضیحات : زمان: 1:02:40 حجم: 14.3 مگابایت شب سوم محرم 1394 - هیئت الشهدا جمعه 24 مهرماه 1394
مدت : 1:02:40
کد: 24150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سنت امتحان الهی/ جلسه اول            تعداد استفاده : 375
سخنرانی ها
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 49:50
توضیحات : زمان: 49:50 حجم: 11.4 مگابایت شب دوم محرم 1394 - هیئت الشهدا پنجشنبه 23 مهرماه 1394
مدت : 49:50
کد: 24149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مراسم یادبود مدافع حرم حضرت زینب-س-، شهید محمدرضا دهقان امیری            تعداد استفاده : 295
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : استاد مهدی توکلی
مدت : 37:08
توضیحات : زمان: 37:08 حجم: 8.5 مگابایت عصر چهارشنبه 27 آبان 1394
مدت : 37:08
کد: 24148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اطاعت پیامبر واجب است یا اطاعت خداوند            تعداد استفاده : 190
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 35:42
مدت : 35:42
کد: 24147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
چگونه مورد مغفرت قرار بگیریم؟            تعداد استفاده : 186
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 32:52
مدت : 32:52
کد: 24146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توبه و استغفار            تعداد استفاده : 177
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 33:53
مدت : 33:53
کد: 24145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اصل و فرع خانواده            تعداد استفاده : 188
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:53
مدت : 41:53
کد: 24144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
روشن شدن راه امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 172
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:51
مدت : 45:51
کد: 24143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ویژگی های ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 163
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 44:23
مدت : 44:23
کد: 24142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شکر خداوند            تعداد استفاده : 164
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:54
مدت : 40:54
کد: 24141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مکان هدایت مردم            تعداد استفاده : 163
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 36:37
مدت : 36:37
کد: 24140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برکت در قرآن، کعبه و مسجد الاقصی            تعداد استفاده : 153
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 43:52
مدت : 43:52
کد: 24139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تفسیر سوره لقمان            تعداد استفاده : 158
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 45:29
مدت : 45:29
کد: 24138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
معنی دریافت علم حکمت            تعداد استفاده : 159
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 37:14
مدت : 37:14
کد: 24137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خصوصیات قرآن            تعداد استفاده : 170
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 42:36
مدت : 42:36
کد: 24136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تعلیم            تعداد استفاده : 174
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:55
مدت : 40:55
کد: 24135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راه به اوج رسیدن زن            تعداد استفاده : 170
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 46:20
توضیحات : زمان:46:20 یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ
مدت : 46:20
کد: 24134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حکمت            تعداد استفاده : 173
سخنرانی ها
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 40:17
توضیحات : زمان:40:17 وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ
مدت : 40:17
کد: 24133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برکت زندگی            تعداد استفاده : 185
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 41:52
توضیحات : زمان:41:52 أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ
مدت : 41:52
کد: 24132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,079,737