خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- صاحب اثر : دکتر شاهین فرهنگ- دسته : سخنرانی ها

دکتر شاهین فرهنگ

دکتر شاهین فرهنگ

سخنرانی ها
   تعداد 127
جلسه اول /بخش 1            تعداد استفاده : 398
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:00
مدت : 15:00
کد: 27778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 2            تعداد استفاده : 380
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:50
مدت : 14:50
کد: 27777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 3            تعداد استفاده : 368
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:23
مدت : 14:23
کد: 27776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 4            تعداد استفاده : 361
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:07
مدت : 13:07
کد: 27775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 5            تعداد استفاده : 354
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:50
مدت : 14:50
کد: 27774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 6            تعداد استفاده : 363
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:01
مدت : 15:01
کد: 27773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 7            تعداد استفاده : 342
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 17:35
مدت : 17:35
کد: 27772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 8            تعداد استفاده : 379
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:48
مدت : 18:48
کد: 27771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 9            تعداد استفاده : 361
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:15
مدت : 13:15
کد: 27770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 10            تعداد استفاده : 337
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:43
مدت : 12:43
کد: 27769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 11            تعداد استفاده : 354
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:30
مدت : 13:30
کد: 27768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 12            تعداد استفاده : 337
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:58
مدت : 14:58
کد: 27767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 13            تعداد استفاده : 363
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:23
مدت : 15:23
کد: 27766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 14            تعداد استفاده : 387
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:02
مدت : 14:02
کد: 27765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 16            تعداد استفاده : 358
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:12
مدت : 13:12
کد: 27764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 15            تعداد استفاده : 357
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:42
مدت : 14:42
کد: 27763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 17            تعداد استفاده : 361
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:33
مدت : 15:33
کد: 27762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه اول /بخش 18            تعداد استفاده : 373
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:15
مدت : 14:15
کد: 27761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 1            تعداد استفاده : 352
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:41
مدت : 14:41
کد: 27760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 2            تعداد استفاده : 365
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:23
مدت : 13:23
کد: 27759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 3            تعداد استفاده : 362
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:06
مدت : 13:06
کد: 27758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 4            تعداد استفاده : 361
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:55
مدت : 10:55
کد: 27757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 5            تعداد استفاده : 365
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:34
مدت : 10:34
کد: 27756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 6            تعداد استفاده : 374
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:40
مدت : 12:40
کد: 27755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 8            تعداد استفاده : 349
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:42
مدت : 12:42
کد: 27754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 7            تعداد استفاده : 200
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:21
مدت : 13:21
کد: 27753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 9            تعداد استفاده : 192
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:48
مدت : 12:48
کد: 27752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 10            تعداد استفاده : 195
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:57
مدت : 14:57
کد: 27751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 12            تعداد استفاده : 197
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:22
مدت : 14:22
کد: 27750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 11            تعداد استفاده : 189
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:56
مدت : 13:56
کد: 27749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 13            تعداد استفاده : 215
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:01
مدت : 13:01
کد: 27748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 14            تعداد استفاده : 193
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:30
مدت : 12:30
کد: 27747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 15            تعداد استفاده : 212
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:42
مدت : 11:42
کد: 27746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 16            تعداد استفاده : 196
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:16
مدت : 14:16
کد: 27745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 17            تعداد استفاده : 188
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:53
مدت : 13:53
کد: 27744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 18            تعداد استفاده : 196
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:08
مدت : 12:08
کد: 27743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 19            تعداد استفاده : 188
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:35
مدت : 12:35
کد: 27742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 21            تعداد استفاده : 200
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:01
مدت : 13:01
کد: 27741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه دوم /بخش 20            تعداد استفاده : 212
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:01
مدت : 13:01
کد: 27740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 1            تعداد استفاده : 200
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:52
مدت : 12:52
کد: 27739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 2            تعداد استفاده : 202
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:59
مدت : 13:59
کد: 27738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 3            تعداد استفاده : 193
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:40
مدت : 12:40
کد: 27737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 4            تعداد استفاده : 199
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 14:29
مدت : 14:29
کد: 27736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 5            تعداد استفاده : 191
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:16
مدت : 16:16
کد: 27735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 6            تعداد استفاده : 207
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:46
مدت : 11:46
کد: 27734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 7            تعداد استفاده : 192
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:02
مدت : 12:02
کد: 27733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 8            تعداد استفاده : 192
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:00
مدت : 12:00
کد: 27732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 9            تعداد استفاده : 184
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:50
مدت : 12:50
کد: 27731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 10            تعداد استفاده : 197
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:59
مدت : 12:59
کد: 27730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 11            تعداد استفاده : 197
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 10:35
مدت : 10:35
کد: 27729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 13            تعداد استفاده : 111
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:48
مدت : 12:48
کد: 27728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 12            تعداد استفاده : 110
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:26
مدت : 11:26
کد: 27727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 15            تعداد استفاده : 104
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:31
مدت : 11:31
کد: 27726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه سوم /بخش 14            تعداد استفاده : 110
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:24
مدت : 11:24
کد: 27725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نماز و حجاب 3            تعداد استفاده : 180
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:43
مدت : 00:52:43
کد: 27724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نماز 2            تعداد استفاده : 132
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:37
مدت : 01:07:37
کد: 27723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نماز 1            تعداد استفاده : 150
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:08
مدت : 01:07:08
کد: 27722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجاب و عفاف            تعداد استفاده : 150
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:14
مدت : 19:14
کد: 27721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه1-1            تعداد استفاده : 122
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:22
مدت : 00:27:22
کد: 27720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 2-1            تعداد استفاده : 120
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:12
مدت : 00:27:12
کد: 27719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه3-1            تعداد استفاده : 104
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:08
مدت : 00:29:08
کد: 27718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه4-1            تعداد استفاده : 110
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:32
مدت : 00:30:32
کد: 27717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه6-1            تعداد استفاده : 108
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:15
مدت : 00:28:15
کد: 27716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه5-1            تعداد استفاده : 110
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:54
مدت : 00:27:54
کد: 27715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه1-2            تعداد استفاده : 109
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:13
مدت : 00:27:13
کد: 27714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه2-2            تعداد استفاده : 126
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:14
مدت : 00:28:14
کد: 27713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه3-2            تعداد استفاده : 107
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:14
مدت : 00:28:14
کد: 27712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه4-2            تعداد استفاده : 105
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:04
مدت : 00:28:04
کد: 27711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه5-2            تعداد استفاده : 120
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:14
مدت : 00:28:14
کد: 27710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه6-2            تعداد استفاده : 117
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:05
مدت : 00:29:05
کد: 27709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه1-3            تعداد استفاده : 116
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:17
مدت : 00:30:17
کد: 27708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه2-3            تعداد استفاده : 112
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:36
مدت : 00:31:36
کد: 27707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه3-3            تعداد استفاده : 131
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:32
مدت : 00:32:32
کد: 27706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه4-3            تعداد استفاده : 117
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:12
مدت : 00:32:12
کد: 27705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه5-3            تعداد استفاده : 133
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:39
مدت : 00:30:39
کد: 27704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه6-3            تعداد استفاده : 71
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:05
مدت : 00:30:05
کد: 27703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 3-11            تعداد استفاده : 67
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:51
مدت : 00:31:51
کد: 27702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 2-11            تعداد استفاده : 76
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:51
مدت : 00:31:51
کد: 27701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 1-11            تعداد استفاده : 77
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:02
مدت : 00:32:02
کد: 27700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه7-10            تعداد استفاده : 68
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:44
مدت : 00:30:44
کد: 27699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 6-10            تعداد استفاده : 74
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:32
مدت : 00:30:32
کد: 27698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 5-10            تعداد استفاده : 69
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:32
مدت : 00:30:32
کد: 27697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 4-10            تعداد استفاده : 75
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:19
مدت : 00:30:19
کد: 27696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 2-10            تعداد استفاده : 60
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:19
مدت : 00:30:19
کد: 27695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 3-10            تعداد استفاده : 70
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:32
مدت : 00:30:32
کد: 27694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 1-10            تعداد استفاده : 70
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:19
مدت : 00:30:19
کد: 27693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 7-9            تعداد استفاده : 61
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:38
مدت : 00:30:38
کد: 27692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 8-9            تعداد استفاده : 72
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:25
مدت : 00:29:25
کد: 27691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 6-9            تعداد استفاده : 61
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:21
مدت : 00:31:21
کد: 27690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 5-9            تعداد استفاده : 77
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:38
مدت : 00:30:38
کد: 27689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 4-9            تعداد استفاده : 72
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:38
مدت : 00:30:38
کد: 27688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 3-9            تعداد استفاده : 56
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:23
مدت : 00:30:23
کد: 27687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 2-9            تعداد استفاده : 73
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:23
مدت : 00:30:23
کد: 27686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 1-9            تعداد استفاده : 76
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:08
مدت : 00:30:08
کد: 27685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 7-8            تعداد استفاده : 83
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:25
مدت : 00:37:25
کد: 27684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 6-8            تعداد استفاده : 64
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:58
مدت : 00:31:58
کد: 27683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 5-8            تعداد استفاده : 80
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:40
مدت : 00:30:40
کد: 27682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه4-8            تعداد استفاده : 67
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:53
مدت : 00:30:53
کد: 27681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 3-8            تعداد استفاده : 69
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:14
مدت : 00:30:14
کد: 27680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جلسه 2-8            تعداد استفاده : 65
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:14
مدت : 00:30:14
کد: 27679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,631,908