خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد شهید مرتضی مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری

   تعداد 467
سوره توبه آیات 50 تا 52282
سخنرانی ها
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:41:53
زمان : 00:41:53
کد: 26608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره توبه آیات 53 تا 54263
سخنرانی ها
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:24
زمان : 00:43:24
کد: 26607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره توبه آیه 61263
سخنرانی ها
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:53:47
زمان : 00:53:47
کد: 26606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره جاثیه آیات 1 تا 6294
سخنرانی ها
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:54
زمان : 00:56:54
کد: 26605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره جاثیه آیات 7 تا 12272
سخنرانی ها
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:48
زمان : 01:02:48
کد: 26604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره فتح آیات 8 تا 11248
سخنرانی ها
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:42:26
زمان : 00:42:26
کد: 26603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره ذاریات آیات 20 تا 21248
سخنرانی ها
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:57:16
زمان : 00:57:16
کد: 26602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره قمر آیات 9 تا 18255
سخنرانی ها
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:47
زمان : 01:00:47
کد: 26601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره قمر آیات 19 تا 26255
سخنرانی ها
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:59:14
زمان : 00:59:14
کد: 26600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره قمر آیات 19 تا 55244
سخنرانی ها
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:01:32
زمان : 01:01:32
کد: 26599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره الرحمن آیات 1 تا 13271
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:49
زمان : 01:02:49
کد: 26598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره الرحمن آیات 10 تا 18239
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:44:00
زمان : 00:44:00
کد: 26597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره الرحمن آیات 31 تا 45266
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:53:03
زمان : 00:53:03
کد: 26596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره الرحمن آیات 46 تا 78252
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:42
زمان : 00:45:42
کد: 26595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره واقعه آیات 1 تا 18251
سخنرانی ها
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:11
زمان : 01:00:11
کد: 26594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره واقعه آیات 32 تا 40244
سخنرانی ها
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:58:26
زمان : 00:58:26
کد: 26593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره حدید آیات 26 تا 27232
سخنرانی ها
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:52:05
زمان : 00:52:05
کد: 26592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره حدید آیات 27 تا 29218
سخنرانی ها
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:34:46
زمان : 00:34:46
کد: 26591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره حشر آیات 5 تا 10235
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:38
زمان : 01:02:38
کد: 26590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره حشر آیات 18 تا 21265
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:40:49
زمان : 00:40:49
کد: 26589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره حشر آیه 22255
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:15
زمان : 00:56:15
کد: 26588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره حشر آیات 23 تا 24249
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:24
زمان : 01:02:24
کد: 26587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره ممتحنه آیات 1 تا 11248
سخنرانی ها
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:25
زمان : 01:02:25
کد: 26586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره ممتحنه آیات 11 تا 22260
سخنرانی ها
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:55:34
زمان : 00:55:34
کد: 26585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره صف آیات 6 تا 9236
سخنرانی ها
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:46:53
زمان : 00:46:53
کد: 26584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,716,095