خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد زکی داغستانی

استاد زکی داغستانی

استاد زکی داغستانی

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم241
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم190
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم219
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم198
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم215
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم209
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم182
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم215
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم199
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم217
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم226
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم154
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم238
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم234
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم207
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم166
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم199
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم171
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم178
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم186
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم223
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم165
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم200
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم172
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم162
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,781,988,557