خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ خالد المهنا- صفحه 2

شیخ خالد المهنا

شیخ خالد المهنا

   تعداد 114
قرآن کریم سوره فجر - حفص از عاصم105
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم106
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم114
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم99
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بروج - حفص از عاصم108
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم248
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم119
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره انفطار - حفص از عاصم105
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم122
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عبس - حفص از عاصم106
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نازعات - حفص از عاصم94
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نبأ - حفص از عاصم102
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم123
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 77 - مرسلات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم216
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قیامت - حفص از عاصم108
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم109
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مزمل - حفص از عاصم105
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم122
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نوح - حفص از عاصم119
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم124
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 70 - معارج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره حاقه - حفص از عاصم110
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قلم - حفص از عاصم108
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ملک - حفص از عاصم121
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تحریم - حفص از عاصم116
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره طلاق - حفص از عاصم121
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 65 - طلاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,947,996