خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ خالد المهنا

شیخ خالد المهنا

شیخ خالد المهنا

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم304
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17491
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم293
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17490
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم330
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17489
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم345
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17488
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم294
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17487
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم357
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17486
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم318
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17485
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم328
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17484
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم292
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17483
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم315
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17482
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم350
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17481
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم295
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17480
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم352
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17479
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم294
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17478
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم352
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17477
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم295
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17476
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم278
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17475
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم291
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17474
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم282
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17473
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم280
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17472
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم316
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17471
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم279
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17470
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم295
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17469
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم265
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17468
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم300
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17467
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,956,664,159