خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ حاتم فرید الواعر- صفحه 2

شیخ حاتم فرید الواعر

شیخ حاتم فرید الواعر

   تعداد 114
قرآن کریم سوره فجر - حفص از عاصم140
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17238
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم150
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17237
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم151
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17236
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم139
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17235
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره بروج - حفص از عاصم140
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17234
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم164
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17233
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم156
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17232
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره انفطار - حفص از عاصم143
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17231
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم146
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17230
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره عبس - حفص از عاصم160
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17229
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره نازعات - حفص از عاصم154
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17228
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره نبأ - حفص از عاصم146
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17227
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم146
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 77 - مرسلات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17226
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم164
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17225
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قیامت - حفص از عاصم138
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17224
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم146
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17223
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره مزمل - حفص از عاصم139
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17222
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم146
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17221
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره نوح - حفص از عاصم163
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17220
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم160
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 70 - معارج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17219
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره حاقه - حفص از عاصم148
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17218
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قلم - حفص از عاصم140
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17217
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره ملک - حفص از عاصم147
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17216
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تحریم - حفص از عاصم146
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17215
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره طلاق - حفص از عاصم159
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 65 - طلاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17214
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,865,647,051