خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی

استاد عبدالفتاح شعشاعی

استاد عبدالفتاح شعشاعی

   تعداد 118
یوسف من الامام الحسین            تعداد استفاده : 1060
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 89-101            تعداد استفاده : 968
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 64-72            تعداد استفاده : 911
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30-61            تعداد استفاده : 878
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2            تعداد استفاده : 869
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1            تعداد استفاده : 881
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس و الصافات            تعداد استفاده : 902
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 6-30            تعداد استفاده : 904
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1            تعداد استفاده : 889
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور            تعداد استفاده : 894
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من اول الطارق الى اخر الفجر            تعداد استفاده : 888
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت الانفطار الطارق            تعداد استفاده : 877
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر البینة 2            تعداد استفاده : 861
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه وقصار السور            تعداد استفاده : 884
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اول المؤمنون            تعداد استفاده : 878
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور حفل من مسجد السیده زینب            تعداد استفاده : 836
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 1            تعداد استفاده : 840
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل تلاوة خارجیة            تعداد استفاده : 836
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 2            تعداد استفاده : 822
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء من تلاوات العزاء            تعداد استفاده : 863
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 2            تعداد استفاده : 841
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 148-164            تعداد استفاده : 844
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1            تعداد استفاده : 822
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل السیدة زینب اوائل الستینیات            تعداد استفاده : 856
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والضحی الشرح والقدر            تعداد استفاده : 808
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم المدثر 1-16            تعداد استفاده : 575
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم القمر الرحمن            تعداد استفاده : 555
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم القصار 1            تعداد استفاده : 569
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 31-62 کاملة والرحمن 1-12            تعداد استفاده : 537
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المجادلة            تعداد استفاده : 552
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة            تعداد استفاده : 557
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف            تعداد استفاده : 561
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح من مکة المکرمة            تعداد استفاده : 587
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح الحجرات القصار الحرم 1948            تعداد استفاده : 563
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 26-29            تعداد استفاده : 579
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 1            تعداد استفاده : 578
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الطارق والأعلى والغاشیه            تعداد استفاده : 595
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الروم 1-19            تعداد استفاده : 584
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الدخان والجاثیه            تعداد استفاده : 610
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجرات والقصار            تعداد استفاده : 560
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجرات ق القصار            تعداد استفاده : 541
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبه            تعداد استفاده : 565
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 18-33            تعداد استفاده : 546
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقره            تعداد استفاده : 535
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقره وال عمران            تعداد استفاده : 540
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 283-286 ال عمران 1-15            تعداد استفاده : 561
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 142-163            تعداد استفاده : 542
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 106-123            تعداد استفاده : 510
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانفال والبینة اذاعه دمشق            تعداد استفاده : 522
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانفال 45-71            تعداد استفاده : 446
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان والقصار من السیده زینب            تعداد استفاده : 376
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 49-72            تعداد استفاده : 353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء 70-80            تعداد استفاده : 375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاحقاف محمد            تعداد استفاده : 357
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الإسراء 70-93            تعداد استفاده : 369
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الإسراء 1-12            تعداد استفاده : 375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأحزاب            تعداد استفاده : 367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ال عمران 26-43            تعداد استفاده : 366
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من عزاء            تعداد استفاده : 360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 89-98            تعداد استفاده : 365
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 69-83            تعداد استفاده : 367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 53-68            تعداد استفاده : 375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 22-38            تعداد استفاده : 347
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 101-111 البینة            تعداد استفاده : 374
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1-21            تعداد استفاده : 353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود من مسجد السیدة زینب عام 50            تعداد استفاده : 358
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 2            تعداد استفاده : 336
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من الایة 37-63            تعداد استفاده : 364
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من اول القدر الى ختام القران والفاتحه واول البقره من الامام الحسین            تعداد استفاده : 380
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت وقصار السور            تعداد استفاده : 360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر وقصار السور 1958 من مسجد السیده زینب            تعداد استفاده : 366
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر البینة 1            تعداد استفاده : 359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راائعه هود            تعداد استفاده : 339
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور            تعداد استفاده : 377
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 2            تعداد استفاده : 279
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل مسجد الحسین فترة الاربیعنیات            تعداد استفاده : 306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل تلاوة خارجیة نادرة            تعداد استفاده : 312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 1            تعداد استفاده : 297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء حفل من مسجد الامام الحسین            تعداد استفاده : 305
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1968            تعداد استفاده : 307
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 122-147            تعداد استفاده : 299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 17-27            تعداد استفاده : 324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر والرحمن من تسجیلات المساجد            تعداد استفاده : 323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم و القمر استدیو            تعداد استفاده : 318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم القمر            تعداد استفاده : 305
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم القصار 2            تعداد استفاده : 299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 32-62 القمر 1-5 الرحمن 1-12            تعداد استفاده : 301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 1-20            تعداد استفاده : 306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المجادلة 20-22 الحشر 1-10            تعداد استفاده : 351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون            تعداد استفاده : 336
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القدر الى ختام القران الکریم الفاتحة والبقرة 1-5            تعداد استفاده : 389
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح القمر الرحمن والقصار فترة الخمسینیات اذاعة            تعداد استفاده : 311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 27-29 الحجرات وقریش مکة المکرمة عام 51            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 2            تعداد استفاده : 302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الطور 18-49            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الروم 1-30 والطارق والأعلى            تعداد استفاده : 291
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن            تعداد استفاده : 307
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الدخان الجاثیة            تعداد استفاده : 379
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجرات و ق و قصار السور ..            تعداد استفاده : 289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الجمعه والمنافقون کاملتان            تعداد استفاده : 262
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,809,513