خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- صاحب اثر : استاد حسین صبحدل- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه

استاد حسین صبحدل

استاد حسین صبحدل

مناجات با پروردگار- جل شانه
   تعداد 8
نرسد اگر به علی ع کسی            تعداد استفاده : 869
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:15
توضیحات : نوای « نرسد اگر به علی کسی /به کجا رود به کجا رسد» با صدای مرحوم حسین صبحدل (1:15)
مدت : 1:15
کد: 6274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شراب وصل            تعداد استفاده : 819
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:10
توضیحات : نوای «زشراب وصل جانان سرمن خماردارد/سرخود گرفته دل هم سر آن دیار دارد » با صدای مرحوم حسین صبحدل (19:10)
مدت : 19:10
کد: 6273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جهان فانی            تعداد استفاده : 741
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:30
توضیحات : نوای «آنان که در این جهان فانی/جویند حیات جاودانی » با صدای مرحوم حسین صبحدل (2:30)
مدت : 2:30
کد: 6272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مومن! به بدی نیست کسی مانندت            تعداد استفاده : 761
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:25
توضیحات : نوای «مومن ! به بدی نیست کسی مانندت/زین طرفه که خلق نیک می خوانندت » با صدای مرحوم حسین صبحدل (11:25)
مدت : 11:25
کد: 6271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیست آنکس که مه و مهر غلام در اوست            تعداد استفاده : 726
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:50
توضیحات : نوای « کیست آنکس که مه و مهر غلام در اوست/آن دو را روشنی از نور رخ انور اوست» با صدای مرحوم حسین صبحدل (10:50)
مدت : 10:50
کد: 6270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امید لطف و رحمت از تو دارم            تعداد استفاده : 1186
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:42
توضیحات : نوای «مید لطف و رحمت از تو دارم /اسیری، شرمساری، روسیاهی» با صدای مرحوم حسین صبحدل (1:42)
مدت : 1:42
کد: 6269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی بی پناهان را پناهی            تعداد استفاده : 1403
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:25
توضیحات : نوای «الهی بی پناهان را پناهی/بسوی بی پناهان کن نگاهی » با صدای مرحوم حسین صبحدل (3:25)
مدت : 3:25
کد: 6268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای غافل تن پرست تن دوست            تعداد استفاده : 1253
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:19
توضیحات : نوای «ای غافل تن پرست تن دوست /تا چند روی به سر پی پوست» با صدای مرحوم حسین صبحدل (3:19)
مدت : 3:19
کد: 6267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,894,242