خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد حسین صبحدل

استاد حسین صبحدل

استاد حسین صبحدل

   تعداد 13
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3005
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانگ اذان            تعداد استفاده : 3453
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:29
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد صبحدل (5:29)
مدت : 5:29
کد: 6704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان            تعداد استفاده : 2832
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:40
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد صبحدل (04:40)
مدت : 04:40
کد: 6649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلبانک اذان            تعداد استفاده : 3851
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:30
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسین صبحدل (5:30)
مدت : 5:30
کد: 6648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تعقیب مشترک نمازها            تعداد استفاده : 901
ادعیه
زبان : عربی
موضوع : تعقیبات نماز
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:00
توضیحات : نوای « رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا» با صدای مرحوم حسین صبحدل (2:00)
مدت : 2:00
کد: 6543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نرسد اگر به علی ع کسی            تعداد استفاده : 872
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:15
توضیحات : نوای « نرسد اگر به علی کسی /به کجا رود به کجا رسد» با صدای مرحوم حسین صبحدل (1:15)
مدت : 1:15
کد: 6274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شراب وصل            تعداد استفاده : 821
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:10
توضیحات : نوای «زشراب وصل جانان سرمن خماردارد/سرخود گرفته دل هم سر آن دیار دارد » با صدای مرحوم حسین صبحدل (19:10)
مدت : 19:10
کد: 6273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جهان فانی            تعداد استفاده : 743
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:30
توضیحات : نوای «آنان که در این جهان فانی/جویند حیات جاودانی » با صدای مرحوم حسین صبحدل (2:30)
مدت : 2:30
کد: 6272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای مومن! به بدی نیست کسی مانندت            تعداد استفاده : 763
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 11:25
توضیحات : نوای «مومن ! به بدی نیست کسی مانندت/زین طرفه که خلق نیک می خوانندت » با صدای مرحوم حسین صبحدل (11:25)
مدت : 11:25
کد: 6271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کیست آنکس که مه و مهر غلام در اوست            تعداد استفاده : 727
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:50
توضیحات : نوای « کیست آنکس که مه و مهر غلام در اوست/آن دو را روشنی از نور رخ انور اوست» با صدای مرحوم حسین صبحدل (10:50)
مدت : 10:50
کد: 6270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امید لطف و رحمت از تو دارم            تعداد استفاده : 1187
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:42
توضیحات : نوای «مید لطف و رحمت از تو دارم /اسیری، شرمساری، روسیاهی» با صدای مرحوم حسین صبحدل (1:42)
مدت : 1:42
کد: 6269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الهی بی پناهان را پناهی            تعداد استفاده : 1405
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:25
توضیحات : نوای «الهی بی پناهان را پناهی/بسوی بی پناهان کن نگاهی » با صدای مرحوم حسین صبحدل (3:25)
مدت : 3:25
کد: 6268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ای غافل تن پرست تن دوست            تعداد استفاده : 1254
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:19
توضیحات : نوای «ای غافل تن پرست تن دوست /تا چند روی به سر پی پوست» با صدای مرحوم حسین صبحدل (3:19)
مدت : 3:19
کد: 6267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,526,535