خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه- مناسبت : رمضان المبارک

مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
   تعداد 978
حاج محمود کریمی3 خرداد 1397 - 11:41 مناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش سوم            تعداد استفاده : 1643
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش دوم            تعداد استفاده : 1172
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب هفتم - بخش اول            تعداد استفاده : 1107
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب ششم - بخش دوم            تعداد استفاده : 992
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب ششم - بخش اول            تعداد استفاده : 987
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب دوم - بخش دوم            تعداد استفاده : 982
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان- شب دوم - بخش اول            تعداد استفاده : 957
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان - شب اول - بخش دوم            تعداد استفاده : 909
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمناجات شب های ماه رمضان- شب اول            تعداد استفاده : 952
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : حرم امام رضا (ع)
مدت :
کد: 105536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیآری یک عمر اگر توبه شکستی باز آی (مناجات با خدا)/مراسم مناجات خوانی شب دوم ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 1239
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیباز وقت مستی چشمان بیدار من است (مناجات)/مراسم شب اول و دوم ماه رمضان 1397            تعداد استفاده : 10926
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیماه مهمونی مهمون اومده(مناجات)/مناجات شب سوم ماه رمضان الکریم 1397            تعداد استفاده : 1121
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای به برج عفاف بدر تمام(مناجات)/مناجات شب پنجم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 997
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیخطاهام و خط کشیدی بااین اشک (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1002
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمهمانم کردی و بار سفر آورده ام (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 980
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدرد ناگفته را تو دوا میکنی حاجت بنده را (مناجات)/مناجات شب چهارم ماه رمضان الکریم1397            تعداد استفاده : 942
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسلام ای خدای کریم و خطا پوش (مناجات)/مراسم شب اول ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1740
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدوباره ماه خدا اومده و قلبم میزنه (مناجات)/مراسم شب دوم ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1462
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریگمان مدار که نام تو بردن عادت ماست (مناجات)/مراسم شب دوم ماه رمضان المبارک 1397            تعداد استفاده : 1146
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیناخوش که باشی بدتر از هر درد (مناجات)            تعداد استفاده : 975
اثر : حاج محمود کریمی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیباز رو گرداندم از تو، باز رو دادی به من/مناجات شب سوم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 1028
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیببخش یا الله... (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 892
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیاللهم رب شهر رمضان...مناجات شب پنجم ماه رمضان الکریم            تعداد استفاده : 885
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات بسیار زیبای - سحرگهان که موذن برآورد آواز با صدای قاسم رفعتی            تعداد استفاده : 505
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 105169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشب قدر روسیاها اومده            تعداد استفاده : 1183
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب قدر روسیاها اومده/ شب بخشش گناها اومده/ چقدر خوبه اگه مژده بدن/ آقایه ما بی پناها اومده ... مناجات زیبا با نوای حاج محمدرضا طاهری در شب 21 رمضان ( شهادت امام علی 1393 - هیئت مکتب الزهرا تهران )
مدت :
کد: 96719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدست من خالی است و چشمانی پر اشک و گناه آوردم            تعداد استفاده : 1415
اثر : حاج حسین سیب سرخی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دست من خالی است و چشمانی پر اشک و گناه آوردم/ از خودم هم فراریم هم من امشب من به اینجا پناه آوردم/ چیز بهتر نداشتم باخود غیر از این چشم های گریانم/ گریه ام قاطی ریا شده است اشک خالص که نیست میدانم ... مناجات خوانی حاج حسین سیب سرخی در شب 19 ماه مبارک رمضان (شهادت امام علی 1393 - هیئت روضة العباس تهران)
مدت :
کد: 96718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاناللهم رب شهر رمضان            تعداد استفاده : 2401
اثر : حاج سعید حدادیان
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مناجات خوانی دلنشین ماه مبارک رمضان با نوای سعید حدادیان .
مدت :
کد: 96717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمن رو توی گناهام دیدی و غصه خوردی            تعداد استفاده : 1021
اثر : حاج محمدرضا طاهری
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : من رو توی گناهام دیدی و غصه خوردی| ولی یه دفعه هم تو آبرومو نبردی| به انتظارت روزه توبه بنده موندی| همیشه تو گناهام یه پرده ای پوشوندی ... مناجات خوانی ماه رمضان با نوای محمدرضا طاهری .
مدت :
کد: 96716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضییا ربی العفو            تعداد استفاده : 2114
اثر : حاج منصور ارضی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : آلوده دامن خود را رساندم بر روی شانه بارم کشاندم| اما همیشه ردم نکردی من نامه ی خود با گریه خواندم ... مناجات خوانی با نوای حاج منصور ارضی مسجد ارک تهران رمضان 1395 .
مدت :
کد: 96715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زمین به رنگ آسمان است/امیرحسین مدرس و فرهاد هراتی            تعداد استفاده : 655
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : نماهنگ دیدنی زمین به رنگ آسمان است با صدای امیرحسین مدرس و فرهاد هراتی .
مدت :
کد: 96714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیفصل تلاوته            تعداد استفاده : 852
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : فصل تلاوته ، آیات رحمته| من که صدات زدم ، وقت اجابته... نماهنگ دیدنی مناجات با نوای میثم مطیعی .
مدت :
کد: 96713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاللهم رب شهر رمضان            تعداد استفاده : 810
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : دعای اللهم رب شهر رمضان با نوای محمود کریمی .
مدت :
کد: 96712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ربنا با نوای حامد زمانی            تعداد استفاده : 760
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : نوای دلنشین ربنا با صدای حامد زمانی .
مدت :
کد: 96711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیفصل تلاوته            تعداد استفاده : 813
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : فصل تلاوته ، آیات رحمته| من که صدات زدم ، وقت اجابته... نماهنگ دیدنی مناجات با نوای میثم مطیعی .
مدت :
کد: 96710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهمن اومدم دوا بشه دردم (مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 2141
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:57
کد: 96616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجگردانده ای به سوی خودت باز روی من (جدید،مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 1691
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:05
کد: 96614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - بدون بودن تو رنج بی حساب منم (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 3931
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:17:44
کد: 96611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهروضه و مناجات (مناجات سال 95)            تعداد استفاده : 1464
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:16:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:41
کد: 96606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - کیم من گنه کار بی بند و باری - مناجات            تعداد استفاده : 2674
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:32
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:15:32
کد: 96586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - کجاست اهل دلی که نگه ما بکند - مناجات            تعداد استفاده : 2132
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:40
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:40
کد: 96583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب نهم ماه مبارک رمضان - شدم ز گناهان بی حساب خجل - مناجات            تعداد استفاده : 1917
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:54
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:54
کد: 96580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - سینه ام خسته ی آه است - مناجات            تعداد استفاده : 1680
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:07
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:07
کد: 96577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - کنار سفره ی احسان گرفت دست مرا - مناجات            تعداد استفاده : 1487
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:14
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:14
کد: 96574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب سوم ماه مبارک رمضان - من از این نفس خسته شدم - مناجات            تعداد استفاده : 1547
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:50
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:50
کد: 96571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود - مناجات            تعداد استفاده : 1433
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:09
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:09
کد: 96568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دوازدهم ماه مبارک رمضان - دل مرده ایم و یاد تو جان می دهد به ما - مناجات            تعداد استفاده : 1364
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:55
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:55
کد: 96564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - خدا به کثرت عصیان ما نظر دارد - مناجات            تعداد استفاده : 1309
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:10
کد: 96560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - روی حاجت بر تو آوردم (مناجات)            تعداد استفاده : 1301
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:55
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:55
کد: 96557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - دل مرده ایم و یاد تو جان می دهد به ما - مناجات حضرت آقا            تعداد استفاده : 1138
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:17
کد: 96549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - خواهند اگر ببخشد از مجرمین گناهی - مناجات            تعداد استفاده : 1226
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:36
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:36
کد: 96548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - شب قدر رو سیاها اومده (مناجات)            تعداد استفاده : 1269
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:43
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:17:43
کد: 96544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - بازم شب قدر و بی قراری (مناجات)            تعداد استفاده : 1113
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:41
کد: 96540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب اول ماه مبارک رمضان - وقت هلال ماه خدا آشکار شد - مناجات            تعداد استفاده : 982
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:54
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:54
کد: 96539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میر داماد - سال 1395 - شب اول ماه مبارک رمضان - مناجات مسجد کوفه            تعداد استفاده : 1234
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:13
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:19:13
کد: 96538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 926
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:02
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:02
کد: 96513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه            تعداد استفاده : 859
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:17
کد: 96512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - من اومدم دوا بشه دردم (روضه و مناجات)            تعداد استفاده : 812
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:57
کد: 96511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 842
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:59
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:22:59
کد: 96502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - روضه و مناجات            تعداد استفاده : 735
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:27
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:27
کد: 96501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب یازدهم ماه مبارک رمضان - دعا و مناجات خوانی            تعداد استفاده : 3044
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:19:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:19:00
کد: 96490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - مناجات و دعا خوانی            تعداد استفاده : 1637
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:52
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:15:52
کد: 96488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات و بخش سوم دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1167
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:50
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:01:50
کد: 96478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات و بخش دوم دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1101
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:31
توضیحات : Ramezan96
مدت : 01:04:31
کد: 96477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات و بخش اول دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1036
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:15
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:14:15
کد: 96476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب سیزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات خوانی            تعداد استفاده : 1128
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:25
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:25
کد: 96469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب دهم ماه مبارک رمضان - دعا و مناجات خوانی            تعداد استفاده : 979
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:45
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:21:45
کد: 96459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب چهاردهم ماه مبارک رمضان - مناجات خوانی            تعداد استفاده : 984
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:26
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:01:26
کد: 96456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - مناجات و دعا خوانی            تعداد استفاده : 1159
اثر : حاج سید رضا نریمانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:14
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:14
کد: 96447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - شب قدر است و باز بی قدرم (روضه و مناجات)            تعداد استفاده : 565
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:59
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:59
کد: 96426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - آلوده دامانم خود را رساندم (مناجات)            تعداد استفاده : 518
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:58
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:58
کد: 96425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - سال 1395 - شب 21 ماه مبارک رمضان - مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین علیه السلام            تعداد استفاده : 498
اثر : حاج محمود کریمی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:18:37
کد: 96418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - یه ساله که به حال خود رها شدم (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 566
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:41
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:41
کد: 96341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - توبوا الی الله جمیعا (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 493
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:20
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:20
کد: 96337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب نهم ماه مبارک رمضان - پشیمانم از این بیراهه رفتن (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 519
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:17
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:17
کد: 96332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - شرمنده‌ام « یا غافرَ الذَّنب » (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 433
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:06:37
کد: 96331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب سوم ماه مبارک رمضان - وَاغْفِرْ لی تِلْکَ الذُّنُوبَ الْعِظامَ (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 450
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:33
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:33
کد: 96328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - پیغام خدای متعال به دانیال (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 419
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:23
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:23
کد: 96322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب دوم ماه مبارک رمضان - بنده نفسم شدم، سوز و نوایم رفت، رفت (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 445
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:57
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:57
کد: 96321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - شب اول ماه مبارک رمضان - شرمگین، سرشکسته ام یارب، از خودم نیز خسته ام یا رب (مناجات با خدا)            تعداد استفاده : 453
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:31
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:31
کد: 96311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب یازدهم ماه مبارک رمضان - چه خوش باشد که دلدارم (مناجات)            تعداد استفاده : 1185
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:44
کد: 96250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - بر نیامد از تمنای لبت کامم هنوز (مناجات)            تعداد استفاده : 1049
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:04
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:13:04
کد: 96248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - گردانده ای به سوی خودت باز روی من (مناجات)            تعداد استفاده : 947
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:05
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:10:05
کد: 96247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب ششم ماه مبارک رمضان - صفحه ای از خاک و انگشتان قلم (مناجات)            تعداد استفاده : 869
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:13
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:13
کد: 96245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب چهارم ماه مبارک رمضان - صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست (مناجات)            تعداد استفاده : 982
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:38
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:21:38
کد: 96243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری (مناجات)            تعداد استفاده : 832
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:21
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:21
کد: 96242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - نروم از سر کویت چه برانی چه بخوانی (مناجات)            تعداد استفاده : 1045
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:18
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:18
کد: 96240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - بدم مرا به پیمبر ببخش یا الله (مناجات)            تعداد استفاده : 930
اثر : حاج حسن خلج
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:01
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:02:01
کد: 96238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 1277
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:10
کد: 96223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - به خود آی یک لحظه ای دل خدا را (مناجات)            تعداد استفاده : 963
اثر : حاج سعید حدادیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:27
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:27
کد: 96220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1395 - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان - یه کاری کن تا دستام نرفته زیر خاک (مناجات)            تعداد استفاده : 381
اثر : حاج روح الله بهمنی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:00
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:05:00
کد: 96190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیحاج روح الله بهمنی - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - بخش اول روضه و مناجات            تعداد استفاده : 360
اثر : حاج روح الله بهمنی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:47
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:03:47
کد: 96175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج سید محمد میری - سال 1395 - شب پنجم ماه مبارک رمضان - (دعا و مناجات پایانی)            تعداد استفاده : 335
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:10
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:07:10
کد: 96173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج محسن طاهری - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - (مناجات و روضه)            تعداد استفاده : 318
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:23
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:08:23
کد: 96162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفدهم ماه مبارک رمضان - کی میخوام از گناهام جدا بشم (مناجات)            تعداد استفاده : 388
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:18
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:04:18
کد: 96134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفدهم ماه مبارک رمضان - لطفی که کرده است خجل بارها مرا (مناجات)            تعداد استفاده : 384
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:47
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:47
کد: 96133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفدهم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 383
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:37
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:11:37
کد: 96132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 347
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:25
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:20:25
کد: 96131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هفتم ماه مبارک رمضان - به این غبار نگاهی که آفتاب شوم (مناجات)            تعداد استفاده : 354
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:51
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:16:51
کد: 96128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هشتم ماه مبارک رمضان - قرائت ادامه دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)            تعداد استفاده : 365
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:39
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:09:39
کد: 96126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - سال 1395 - شب هجدهم ماه مبارک رمضان - دلم در هوای شما بود کاش (مناجات)            تعداد استفاده : 355
اثر : حاج محمدرضا طاهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:52
توضیحات : Ramezan96
مدت : 00:12:52
کد: 96122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,893,545