خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- زبان : فارسی

ادعیه
زبان : فارسی
   تعداد 33
 ترجمه زیارت آل یاسین از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 3660
موضوع : زیارت آل یاسین
نوع فایل : صوت
مدت : 07:34
مدت : 07:34
کد: 103937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای عرفه از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 706
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
مدت : 51:50
مدت : 51:50
کد: 103936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای غدیر از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 472
نوع فایل : صوت
مدت : 20:58
مدت : 20:58
کد: 103935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه زیارت جامعه کبیره از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 1537
موضوع : زیارت جامعه کبیره
نوع فایل : صوت
مدت : 32:31
مدت : 32:31
کد: 103934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای کمیل از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 734
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
مدت : 25:24
مدت : 25:24
کد: 103933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای ندبه از موسسه شراب بهشتی            تعداد استفاده : 1084
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
مدت : 34:00
مدت : 34:00
کد: 103932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی _قسمت چهارم            تعداد استفاده : 520
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 442
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 458
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای ابوحمزه ثمالی _قسمت اول            تعداد استفاده : 578
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 3670
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای ابوحمزه ثمالی _ قسمت اول            تعداد استفاده : 6422
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی _قسمت ششم            تعداد استفاده : 473
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت پنجم            تعداد استفاده : 476
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی _قسمت چهارم            تعداد استفاده : 437
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 438
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 493
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد میثم وحید تماردعای ابوحمزه ثمالی_قسمت اول            تعداد استفاده : 500
اثر : استاد میثم وحید تمار
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت سوم            تعداد استفاده : 430
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت دوم            تعداد استفاده : 432
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ماشاء الله عابدیدعای ابو حمزه ثمالی_قسمت اول            تعداد استفاده : 411
اثر : حاج ماشاء الله عابدی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات التّائبین مناجات توبه کنندگان            تعداد استفاده : 936
اثر : حاج میثم مطیعی
موضوع : مناجات خمس عشر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمن دل به دو چشم یار دارم            تعداد استفاده : 477
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : دعای علقمه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت هفتم            تعداد استفاده : 3259
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت ششم            تعداد استفاده : 2081
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت پنجم            تعداد استفاده : 1918
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت چهارم            تعداد استفاده : 1819
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت سوم            تعداد استفاده : 1938
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت دوم            تعداد استفاده : 2076
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای ابوحمزه ثمالی قسمت اول            تعداد استفاده : 3126
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانزیارت عاشورا همراه روضه            تعداد استفاده : 1187
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:34
توضیحات : مداحی «همه زیارت خوانان حسینی در جمعی با صفا گرد آمده اند تا در ایام محرم زمزمه ای بر لبانشان نقش ببندد و با یاد و نام حسین عزایشان را برپا کنند»با نوای حدادیان (23:34)
مدت : 23:34
کد: 3540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانالسلام علیک یا اباعبدالله            تعداد استفاده : 1109
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:12
توضیحات : مداحی «حال که دل ها غرق ماتم است و دیده ها گریان از محبت حسینی کویر تشنه دلهایمان را با فرازهائی از زیارت امام حسین علیه السلام سیراب می کنیم باشد که قبول افتد این گدائی »با نوای حدادیان (13:12)
مدت : 13:12
کد: 3532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 توسل به حضرت زهرا س/ صادق آهنگران            تعداد استفاده : 557
مناسبت : ایام فاطمیه
موضوع : دعای توسل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:53
توضیحات : توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها - فرازی از دعای روح بخش توسل با صدای صادق آهنگران (1:53)
مدت : 1:53
کد: 2092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,456,374