خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- زبان : فارسی

تلاوت
زبان : فارسی
   تعداد 32
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1990
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر            تعداد استفاده : 1637
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 23:55
مدت : 23:55
کد: 89085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی            تعداد استفاده : 1607
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 15:03
مدت : 15:03
کد: 89084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیه 8            تعداد استفاده : 1564
اثر : استاد محمود شحات انور
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:11
مدت : 04:11
کد: 89083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه ، ضحی ، تین ، انشراح و علق (قاهره - 1346 شمسی)            تعداد استفاده : 1921
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 22:23
مدت : 22:23
کد: 89082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1761
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:19
مدت : 05:19
کد: 89081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 38-44            تعداد استفاده : 1716
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:53
مدت : 04:53
کد: 89080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-187            تعداد استفاده : 1651
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:55
مدت : 04:55
کد: 89079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات12-21            تعداد استفاده : 1671
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:46
مدت : 05:46
کد: 89078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-8            تعداد استفاده : 1621
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 4:52
مدت : 4:52
کد: 89077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق            تعداد استفاده : 1669
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 3:12
مدت : 3:12
کد: 89076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت سوره مبارکه مریم            تعداد استفاده : 1562
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:45
مدت : 05:45
کد: 89075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه حج            تعداد استفاده : 1646
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 24:27
مدت : 24:27
کد: 89074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه قریش            تعداد استفاده : 1600
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:30
مدت : 05:30
کد: 89073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33            تعداد استفاده : 1558
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:11
مدت : 04:11
کد: 89072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات 19-24            تعداد استفاده : 1591
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:40
مدت : 03:40
کد: 89071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه طه 1-8            تعداد استفاده : 1540
اثر : استاد سید متولی عبد العال
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:33
مدت : 05:33
کد: 89070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق            تعداد استفاده : 1677
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:41
مدت : 05:41
کد: 89069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 193-195            تعداد استفاده : 1612
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:51
مدت : 05:51
کد: 89068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 1-6            تعداد استفاده : 1464
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:04
مدت : 05:04
کد: 89067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نور آیات 36-37            تعداد استفاده : 1436
اثر : استاد محمد اللیثی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:29
مدت : 06:29
کد: 89066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه انشراح            تعداد استفاده : 1551
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 45-48            تعداد استفاده : 1605
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:11
مدت : 06:11
کد: 89064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 190-192            تعداد استفاده : 1574
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:19
مدت : 05:19
کد: 89063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص            تعداد استفاده : 1738
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 30:08
مدت : 30:08
کد: 89062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1249
اثر : استاد شحات محمد انور
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:20
مدت : 06:20
کد: 89061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-39            تعداد استفاده : 1343
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:17
مدت : 05:17
کد: 89060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-41            تعداد استفاده : 1264
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:26
مدت : 06:26
کد: 89059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت نادر مجلسی سوره مبارکه شعراء آیات 78-89            تعداد استفاده : 1295
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 08:46
مدت : 08:46
کد: 89058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 25-33            تعداد استفاده : 1302
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 31:32
مدت : 31:32
کد: 89057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11            تعداد استفاده : 1206
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:54
مدت : 04:54
کد: 89056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه قصص            تعداد استفاده : 1225
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:40
مدت : 05:40
کد: 89055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,706,639