خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : ترتیل- صفحه 2

ترتیل
   تعداد 3079
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ابراهیم - حفص از عاصم410
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره رعد - حفص از عاصم448
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره یوسف - حفص از عاصم443
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره هود - حفص از عاصم408
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره یونس - حفص از عاصم440
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره توبه - حفص از عاصم444
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انفال - حفص از عاصم441
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره اعراف - حفص از عاصم427
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انعام - حفص از عاصم436
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مائده - حفص از عاصم429
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نساء - حفص از عاصم438
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره آل عمران - حفص از عاصم404
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم483
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حمد - حفص از عاصم437
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 1 - حمد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم699
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم615
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم706
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم638
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم650
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم675
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم640
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم701
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم684
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم637
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم555
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم639
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم666
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم656
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم631
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم606
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم663
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم589
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم567
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم672
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم626
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم567
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم617
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم632
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم573
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره فجر - حفص از عاصم423
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم438
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم480
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم460
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بروج - حفص از عاصم424
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم641
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم460
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره انفطار - حفص از عاصم453
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم494
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره عبس - حفص از عاصم460
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره نازعات - حفص از عاصم369
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره نبأ - حفص از عاصم410
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم580
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 77 - مرسلات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم576
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قیامت - حفص از عاصم394
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم440
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مزمل - حفص از عاصم408
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم417
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره نوح - حفص از عاصم433
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم625
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 70 - معارج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره حاقه - حفص از عاصم403
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قلم - حفص از عاصم396
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ملک - حفص از عاصم429
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تحریم - حفص از عاصم418
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره طلاق - حفص از عاصم442
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 65 - طلاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم564
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 64 - تفابن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم382
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم524
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 62 - جمعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره صف - حفص از عاصم360
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم564
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره حشر - حفص از عاصم344
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مجادله - حفص از عاصم377
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره حدید - حفص از عاصم331
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره واقعه - حفص از عاصم361
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره الرحمن - حفص از عاصم319
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قمر - حفص از عاصم253
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره نجم - حفص از عاصم322
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره طور - حفص از عاصم319
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم323
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ق - حفص از عاصم322
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم385
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره فتح - حفص از عاصم312
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره محمد - حفص از عاصم407
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره احقاف - حفص از عاصم310
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم498
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم389
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره زخرف - حفص از عاصم346
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره شوری - حفص از عاصم325
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره فصلت - حفص از عاصم295
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مؤمن - حفص از عاصم316
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره زمر - حفص از عاصم285
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم308
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره صافات - حفص از عاصم284
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره یس - حفص از عاصم279
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره فاطر - حفص از عاصم265
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم360
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره احزاب - حفص از عاصم278
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره سجده - حفص از عاصم366
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره لقمان - حفص از عاصم284
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره روم - حفص از عاصم262
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم198
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,439,768