خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- صفحه 260

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
   تعداد 25941
حاج محمدرضا طاهریوقتی عدو به روی تو شمشیر می کشد247
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 42
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریاز یازده بهار فزون تر بهار نداشت عمر247
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 41
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریدر هجلگاه غصه و داغ برادرش282
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 40
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمییک سمت نگاه یک دیده پر است یک سینه پر راز304
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 39
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیمی کند در خاک قتلگه به خون وضو حسین364
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 38
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیدسته دسته کبوترای حرم سوی میدان همه روانه شده363
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 37
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیعمو حسین مرا ببخش در آتش فراق شعله ور شدم349
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 36
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیمی نشینم هر شب گوشه ی این تنهایی392
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 35
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیمثل عمو عباسم و دست ندارم440
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 34
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجعمه عمه کن رها دستم بنگر بنگر عاشق و مستم268
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 33
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجمیون این همه دشمن رمیده آهویت جانا256
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 32
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجدارد به قتلگاه سرازیر می شود292
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 31
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج احمد نیکبختیانتا ندای غربتت با گوش جان خود شنیدم309
اثر : حاج احمد نیکبختیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 30
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجدر رگ رگش نشانه خون کریم بود289
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 29
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج احمد نیکبختیانزندگیم و می دم به پای عمو342
اثر : حاج احمد نیکبختیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 28
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریبابا از مدینه کن نگاهم، بابا با عمو در قتلگاهم367
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 27
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریحی علی العزا حی علی البکاء487
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 26
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیمن تنها تو تنها من گریون تو گریون629
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 25
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیدستش به دست عمه و می خواست جان دهد439
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیبابی الغریب.السلام علی سیدنا المظلوم716
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : امام حسین علیه السلام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 23
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیزدست عمه پر زد به دریای خطر زد585
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 22
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیپیراهن سیاه تو دارم به تن حسین727
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیمن تیغ حسن عبداللهم جان حسینم771
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 20
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجبارون اشک چشمام می ریزه روی گونه437
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : فرزندان حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 19
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجای عزیز خدا نور چشم ترم505
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : فرزندان حضرت زینب س
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 18
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج حسن خلجوای بر حال جبرئیل، او را. گر برانید، روزی از درتان653
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 17
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیای عمو من هواییت هستم834
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 16
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سعید حدادیانچه شبایی که سرم رو روی دامنت می ذاشتم788
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادعمه عمه بزار برم پیش عمو652
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادامشب سفره دار آقایی که نمی ذاره دست خالی بری696
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج مهدی سلحشورپابرهنه شد و به میدان زد داد می زد عمو رسیدم من989
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمدرضا طاهریرها کن عمه دو دستم رو وقت جهاده832
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیغریب ماندی و لشکر برابرت ای وای عموجان1278
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادبا امام حسن بریم کربلا826
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 8
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادحسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند882
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت قاسم ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادعمو آغوشت و وا کن عمو جون995
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میردامادآهی که می کشد جگر من مرا بس است1289
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 5
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج سید مهدی میرداماددل من تا مدینه پر می زنه1576
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 4
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیاصغر اولدی قربان1321
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : آذری، ترکی
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 3
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیپیاده ام و از سواره ها زودتر اومدم بالاسرت1860
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 2
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج محمود کریمیخواهرم جون تو و جون حرم3116
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
موضوع : حضرت عبدالله بن حسن ع
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 1
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,189,438