خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه

ادعیه
   تعداد 1190
استاد شیخ حسین انصاریاندعای عرفه - شیخ حسین انصاریان             تعداد استفاده : 248
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیدعای عرفه - منصور ارضی             تعداد استفاده : 425
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - مهدی منصوری             تعداد استفاده : 96
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میرداماددعای عرفه - سید مهدی میرداماد             تعداد استفاده : 474
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیاندعای عرفه - سعید حدادیان             تعداد استفاده : 189
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - محمود کریمی             تعداد استفاده : 84
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - محمد رضا طاهری             تعداد استفاده : 72
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشوردعای عرفه - مهدی سلحشور             تعداد استفاده : 476
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - عباس حیدرزاده             تعداد استفاده : 77
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیدعای عرفه - میثم مطیعی             تعداد استفاده : 215
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - سید قاسم موسوی قهار             تعداد استفاده : 78
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مهدی صدقیدعای عرفه - مهدی صدقی             تعداد استفاده : 72
اثر : مهدی صدقی
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - حجت الاسلام انجوی نژاد             تعداد استفاده : 69
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - محسن فرهمند             تعداد استفاده : 61
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - عبدالحی آل قمبر             تعداد استفاده : 72
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - عادل حسین             تعداد استفاده : 65
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - عامر الکاظمی             تعداد استفاده : 59
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - حسین غریب             تعداد استفاده : 71
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - میثم التمار             تعداد استفاده : 68
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : عمادی آنلاین

مدت :
کد: 114752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - شیخ صالح الکرباسی             تعداد استفاده : 68
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - شیخ مرتضی الشاهرودی             تعداد استفاده : 64
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : عمادی آنلاین

مدت :
کد: 114750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - حسين البحار             تعداد استفاده : 60
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : عمادی آنلاین

مدت :
کد: 114749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای عرفه - علي حمادي             تعداد استفاده : 74
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - محمد الحجيرات             تعداد استفاده : 838
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - الشيخ حيدر المولى             تعداد استفاده : 520
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - عامر الكاظمي             تعداد استفاده : 436
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - السيد محمد الصافي             تعداد استفاده : 410
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - سید ولید المزیدی             تعداد استفاده : 315
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - ابوذر حلواجی             تعداد استفاده : 323
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - شيخ مرتضی شاهرودی             تعداد استفاده : 312
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - محمد باقر الفالی             تعداد استفاده : 260
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - عبدالرضا معاش             تعداد استفاده : 260
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - محسن فرهمند             تعداد استفاده : 349
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیحدیث کسا - میثم مطیعی             تعداد استفاده : 506
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - کاظم غلامشاهی             تعداد استفاده : 248
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - ابراهیم قانع             تعداد استفاده : 241
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - محمد رضا طاهری             تعداد استفاده : 249
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیحدیث کسا - محمود کریمی             تعداد استفاده : 678
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیانحدیث کسا - سعید حدادیان             تعداد استفاده : 283
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادحدیث کسا - سید مهدی میرداماد             تعداد استفاده : 610
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سماواتیحدیث کسا - مهدی سماواتی             تعداد استفاده : 1107
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورحدیث کسا - مهدی سلحشور             تعداد استفاده : 680
اثر : حاج مهدی سلحشور
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حدیث کسا - شیخ احمد كافی             تعداد استفاده : 223
زبان : عربی
موضوع : حدیث کساء
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج رضا بکاییزیارت اربعین - علیرضا بکایی            تعداد استفاده : 280
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 زیارت اربعین - صادق الفدایی            تعداد استفاده : 125
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 زیارت اربعین - حسین الراجی            تعداد استفاده : 100
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 زیارت اربعین - قدیر الحلاجی            تعداد استفاده : 86
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیزیارت اربعین - منصور ارضی            تعداد استفاده : 256
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مهدی صدقیزیارت اربعین - مهدی صدقی            تعداد استفاده : 83
اثر : مهدی صدقی
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 زیارت اربعین - علی علیزاده            تعداد استفاده : 78
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیزیارت اربعین - میثم مطیعی            تعداد استفاده : 106
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادزیارت اربعین - میرداماد            تعداد استفاده : 175
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
زبان : عربی
موضوع : زیارت اربعین
نوع فایل : صوت
سایت : اهل البیت

مدت :
کد: 114719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 علی فانیزیارت عاشورا صوتی و کوتاه حجم کم / دانلود زیارت عاشورا با صدای فانی            تعداد استفاده : 242
اثر : علی فانی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیزیارت عاشورا / دانلود تند خوانی زیارت عاشورا با صدای میثم مطیعی            تعداد استفاده : 240
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سماواتیزیارت عاشورا / دانلود زیارت عاشورا با صدای سماواتی            تعداد استفاده : 819
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محسن فرهمند آزادزیارت عاشورا زیبا و صوتی / دانلود زیارت عاشورا با صدای فرهمند            تعداد استفاده : 1307
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیزیارت عاشورا همراه با روضه کم حجم / دانلود زیارت عاشورا با صدای میثم مطیعی            تعداد استفاده : 166
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج ملا باسم کربلاییزیارت عاشورا / دانلود زیارت عاشورا با صدای باسم کربلایی            تعداد استفاده : 554
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سلحشورزیارت عاشورا قدیمی و احساسی / دانلود زیارت عاشورا با صدای سلحشور            تعداد استفاده : 475
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا / دانلود زیارت عاشورا قدیمی با صدای کریمی            تعداد استفاده : 355
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کریم منصوریزیارت عاشورا / دانلود زیارت عاشورا با صدای منصوری            تعداد استفاده : 177
اثر : استاد کریم منصوری
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریزیارت عاشورا / دانلود زیارت عاشورا با صدای محمدرضا طاهری            تعداد استفاده : 180
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مسلم زمانیانزیارت عاشورا صوتی زیبا / دانلود زیارت عاشورا با صدای مسلم زمانیان            تعداد استفاده : 221
اثر : مسلم زمانیان
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مسلم زمانیانتند خوانی زیارت عاشورا / دانلود صوت کوتاه زیارت عاشورا با صدای زمانیان            تعداد استفاده : 365
اثر : مسلم زمانیان
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادزیارت عاشورا سوزناک و غمگین / دانلود زیارت عاشورا با صدای میرداماد            تعداد استفاده : 324
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 زیارت عاشورا همراه با روضه صوتی            تعداد استفاده : 129
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسن خلجزیارت عاشورا صوتی سوزناک / دانلود زیارت عاشورا با صدای خلج            تعداد استفاده : 178
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج شهروز حبیبیدانلود فایل صوتی زیارت عاشورا سوزناک و گریه آور / دانلود زیارت عاشورا با صدای حبیبی            تعداد استفاده : 185
اثر : حاج شهروز حبیبی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مسلم زمانیانزیارت عاشورا صوتی زیبا / دانلود زیارت عاشورا با صدای مسلم زمانیان            تعداد استفاده : 129
اثر : مسلم زمانیان
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شیخ حسین انصاریان زیارت عاشورا سوزناک و غمگین / زیارت عاشورا با صدای استاد انصاریان            تعداد استفاده : 171
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیانزیارت عاشورا صوتی سوزناک و قدیمی / تلاوت زیارت عاشورا با صدای حدادیان            تعداد استفاده : 206
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان

مدت :
کد: 114700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میرداماددعای ندبه حاج مهدی میرداماد            تعداد استفاده : 4848
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
زبان : عربی
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان
مدت : 52:49

مدت : 52:49
کد: 113871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد احمد الفتلاویدعای کمیل احمد الفتلاوی            تعداد استفاده : 216
اثر : استاد احمد الفتلاوی
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان
مدت : 52:49

مدت : 52:49
کد: 113870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال دعای کمیل، ایران، بهمن 1370            تعداد استفاده : 181
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1396 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 173
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان
مدت : 52:49
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع

مدت : 52:49
کد: 113494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1397 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 201
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان
مدت : 1:04:04
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع

مدت : 1:04:04
کد: 113493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیدعای کمیل سال 1399 مشهد مقدس            تعداد استفاده : 202
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
زبان : عربی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : ویژه تبیان
مدت : 57:04
مکان : مشهد مقدس

مدت : 57:04
کد: 113490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی سماواتیدعای اعمال ام داود با صدای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 2063
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رجب المرجب
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:35

مدت : 25:35
کد: 110877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیدعای اعمال ام داود با صدای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 594
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رجب المرجب
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:16:36

مدت : 1:16:36
کد: 110876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محسن فرهمند آزاددعای اعمال ام داود با صدای استاد فرهمند            تعداد استفاده : 4279
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رجب المرجب
زبان : آذری، ترکی
موضوع : دعای اعمال ام داود
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:09

مدت : 24:09
کد: 110875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رسول واعظ موسویزیارت وارث            تعداد استفاده : 2283
اثر : سید رسول واعظ موسوی
زبان : عربی
موضوع : زیارت وارث
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت : 07:45
توضیحات : زیارت وارث - سید رسول واعظ موسوی

مدت : 07:45
کد: 106951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رسول واعظ موسویدعای عهد            تعداد استفاده : 2169
اثر : سید رسول واعظ موسوی
زبان : عربی
موضوع : دعای عهد
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 10:15
توضیحات : دعای عهد - سید رسول واعظ موسوی

مدت : 10:15
کد: 106950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 دعای سلامتی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف - غلامرضا زاده            تعداد استفاده : 25777
زبان : عربی
موضوع : دعای سلامتی امام زمان عج - اللهم کن لولیک
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : راسخون

مدت :
کد: 105545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای مهدی صدقی - زمان: 00:16:14 - 3.72 مگابایت            تعداد استفاده : 2264
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:16:14

مدت : 00:16:14
کد: 105282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا  با صدای فرهمند - زمان: 00:16:44 - 3.83 مگابایت            تعداد استفاده : 2073
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:16:44

مدت : 00:16:44
کد: 105281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای محمود کریمی - زمان: 00:46:24 - 7.97 مگابایت            تعداد استفاده : 1910
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:46:24

مدت : 00:46:24
کد: 105280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای صادق آهنگران - زمان: 00:33:27 - 5.74 مگابایت            تعداد استفاده : 1824
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:33:27

مدت : 00:33:27
کد: 105279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای محمد طاهری - زمان: 00:37:40 - 6.47 مگابایت            تعداد استفاده : 1752
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:37:40

مدت : 00:37:40
کد: 105278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای یونس حبیبی - زمان: 00:34:42 - 5.96 مگابایت            تعداد استفاده : 1848
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:34:42

مدت : 00:34:42
کد: 105277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سماواتی - زمان: 00:20:31 - 3.52 مگابایت            تعداد استفاده : 1923
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:31

مدت : 00:20:31
کد: 105276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا  با صدای حاج منصور ارضی - زمان: 00:40:06 - 11.04 مگابایت            تعداد استفاده : 1851
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:40:06

مدت : 00:40:06
کد: 105275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا  با صدای شیخ مهدی حسینی - زمان: 00:21:34 - 4.94 مگابایت            تعداد استفاده : 1764
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:21:34

مدت : 00:21:34
کد: 105274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای علی علیزاده - زمان: 00:20:01 - 9.17 مگابایت            تعداد استفاده : 1728
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:01

مدت : 00:20:01
کد: 105273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای انصاریان - زمان: 00:17:38 - 4.04 مگابایت            تعداد استفاده : 1804
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:17:38

مدت : 00:17:38
کد: 105272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سلطانی - زمان: 00:18:45 - 3.22 مگابایت            تعداد استفاده : 1602
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:18:45

مدت : 00:18:45
کد: 105271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای محمد خلیلی - زمان: 00:25:06 - 5.74 مگابایت            تعداد استفاده : 1612
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:25:06

مدت : 00:25:06
کد: 105270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای حاج حسن براتی - زمان: 00:14:37 - 6.70 مگابایت            تعداد استفاده : 1659
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:14:37

مدت : 00:14:37
کد: 105269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   زیارت عاشورا با صدای مداح فارسی - زمان: 00:20:41 - 3.55 مگابایت            تعداد استفاده : 1533
زبان : عربی
موضوع : زیارت عاشورا
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:41

مدت : 00:20:41
کد: 105268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   دعای عرفه با صدای حاج شیخ حسین انصاریان - زمان: ۰۱:۱۷:۱۵ - ۱۳.۲ مگابایت            تعداد استفاده : 3077
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:17:15

مدت : 01:17:15
کد: 105267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   دعای عرفه با صدای سید قاسم موسوی قهار - زمان: ۰۱:۱۳:۰۸ - ۱۲.۵ مگابایت            تعداد استفاده : 1865
زبان : عربی
موضوع : دعای عرفه
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:13:08

مدت : 01:13:08
کد: 105266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,066,554