خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 14 - ابراهیم

موضوع : 14 - ابراهیم
   تعداد 677
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام759
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 25:00
زمان : 25:00
کد: 89049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 35-46465
تلاوت
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:32
زمان : 05:32
کد: 89034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم وقصار إحتفال الإذاعة بشهر ذى الحجه الیوم الجمعه 12-11-2010217
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم والقدر من لبنان 1954210
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم والعصر وقریش212
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم من عزاء 1998215
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم من اربعین الشیخ حصان وزوجتة شهر 4 2003214
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم سندوب 6-1-2013207
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم امسیه من لبنان208
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم 31 - 41 - إیران217
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم 23 - 34 - لبنان211
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم 22_34 استیدیو213
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم 2203
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم209
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم والنمل208
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم والقدر - لبنان 2006218
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم من لبنان 2231
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم من ایران 92222
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم صهرجت الصغری 5-11-2009224
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم راااائعة216
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم 31-41 ایران218
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم 23- 34 - أربعین الشیخ محمد حصان220
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالابراهیم 22-3-2009225
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم 12-11-2012208
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالإبراهیم جمعة من مسجد السیده نفیسه 7-1-2011214
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,973,750