خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 2 - بقره

ترتیل
موضوع : 2 - بقره
   تعداد 28
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 499
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 276
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 227
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 158
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 126
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 78
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 86
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 98
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 124
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 150
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 73
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 80
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 77
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 82
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 61
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 84
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 86
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 130
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 94
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 106
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 98
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 175
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 103
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 94
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 105
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 111
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره بقره - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 186
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادآیت الکرسی            تعداد استفاده : 429
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,795,519