خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 2 - بقره

موضوع : 2 - بقره
   تعداد 2026
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1787
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:19
مدت : 05:19
کد: 89081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-187            تعداد استفاده : 1672
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:55
مدت : 04:55
کد: 89079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-39            تعداد استفاده : 1377
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:17
مدت : 05:17
کد: 89060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 35-41            تعداد استفاده : 1282
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:26
مدت : 06:26
کد: 89059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 25-33            تعداد استفاده : 1318
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 31:32
مدت : 31:32
کد: 89057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1307
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:22
مدت : 05:22
کد: 89048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 197-199            تعداد استفاده : 1257
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاواخر البقرة من لبنان 2008            تعداد استفاده : 760
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 684
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة والبقرة وقصار السور من جامع برجا الکبیر لبنان 1999            تعداد استفاده : 739
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره یسئلونک عن الاهله            تعداد استفاده : 510
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره وآل عمران والفاتحه تفهنا الأشراف میت غمر 5-6-2006            تعداد استفاده : 512
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة-أولیله-9-3-2007            تعداد استفاده : 509
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقصار امسیه القلیوبیه            تعداد استفاده : 512
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش أمسیة میت غمر دقهلیه 27-4-2010            تعداد استفاده : 514
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش امسیة 2            تعداد استفاده : 485
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والنصر من اذاعة ایران            تعداد استفاده : 514
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والقدر            تعداد استفاده : 510
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والقدر - إیران            تعداد استفاده : 520
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والفجر - إیران 2001            تعداد استفاده : 491
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والشمس من سوریا            تعداد استفاده : 504
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران والفاتحة            تعداد استفاده : 483
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران من ایران            تعداد استفاده : 479
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران باکستان 2008 2            تعداد استفاده : 500
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران امسیة            تعداد استفاده : 443
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة واذا ابتلى ابراهیم            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من باکستان 1            تعداد استفاده : 308
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 2001            تعداد استفاده : 311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 2            تعداد استفاده : 300
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من امسیة الیلة 14-11-2009            تعداد استفاده : 319
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة عزاء عمید عائلة خلیل بالبحیرة            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة سیقول السفهاء            تعداد استفاده : 304
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة تسجیل اصلی            تعداد استفاده : 303
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة امسیه القلیوبیه 27-4-2010            تعداد استفاده : 285
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة الحسینیه العصر            تعداد استفاده : 296
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال یوم الوقوف بعرفة 2009            تعداد استفاده : 311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال التالت من رمضان 2009            تعداد استفاده : 292
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 2002            تعداد استفاده : 291
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 194-202            تعداد استفاده : 273
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 189 - 199 - إیران            تعداد استفاده : 289
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 177_207            تعداد استفاده : 281
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124 - 134- إیران            تعداد استفاده : 311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124 - 131- إیران            تعداد استفاده : 300
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 22            تعداد استفاده : 302
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 20            تعداد استفاده : 265
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 18            تعداد استفاده : 297
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 16-1-2008            تعداد استفاده : 281
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 15            تعداد استفاده : 298
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 13            تعداد استفاده : 309
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 11            تعداد استفاده : 293
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 9            تعداد استفاده : 242
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 7            تعداد استفاده : 234
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 5            تعداد استفاده : 242
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 3            تعداد استفاده : 250
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 1            تعداد استفاده : 256
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة - إیران            تعداد استفاده : 235
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 177 - 212            تعداد استفاده : 237
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر البقرة وال عمران اولاد سیف 26-3-2010            تعداد استفاده : 183
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر البقرة هریة رزنة 21-4-2010            تعداد استفاده : 172
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاواخرالبقرة والفجر            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاواخر البقرة و آل عمران عزاء الحاج یوسف            تعداد استفاده : 138
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة واوائل بقرة من لبنان 1987            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالرحمن وقریش والبقرة            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحمد والبقرة - إیران            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره-أولیله-9-3-2007            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره وقریش أمسیة لملک الخشوع من تلا منوفیه 29-9-2010            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقره وآل عمران من محلة دمنه المنصوره أمسیة 13-9-2010            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة یسالونک عن الاهلة            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش امسیة 29-10-2010            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وقریش 1            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والنصر - إیران            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والقدر من ایران            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والفجر 2001            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة والفاتحة            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وآل عمران            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران من قریة سنتریس ابوکبیر شرقیة 22-3-2009            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران باکستان 2008            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وال عمران ایران            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة وآل عمران - إیران            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة و قریش            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 3            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة من ایران 1            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة قران جمعه 14-5-2011            تعداد استفاده : 68
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة شعائر صلاة الجمعه            تعداد استفاده : 71
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة تلک الرسل            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة ایران            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة امسیة            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة إذاعة            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال الشرقیه            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة احتفال البرنامج العام بموسم الحج 26-11-2009            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 257 _263 و قریش ایران            تعداد استفاده : 71
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 194-199            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 177-212            تعداد استفاده : 69
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124_134 استیدیو            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 124 - 131            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 23            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 21            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبقرة 19            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,642,451