خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 1 - حمد

موضوع : 1 - حمد
   تعداد 190
استاد سید متولی عبد العالأمسیة کفر سلیمان موسى بالشرقیة النور والفاتحة والبقرة 30-5-2008680
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة574
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88706
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة ومن أوائل البقرة303
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88037
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 3374
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 1372
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفاتحة من الأموی631
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویسورة آخر الغاشیة الفجر الفاتحة اول البقرة376
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85644
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیمقطع الفاتحة واول البقرة902
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85589
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة مقطع رائع777
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85539
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحه424
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة فی مرة واحدة380
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84163
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة رائعة468
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة الحبش 99908
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83587
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة والفجر444
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82655
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة 2468
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82653
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالمعوذات والفاتحة وأول البقرة 80311
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82255
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالقصار والفاتحة فوق الروعة318
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82214
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة کاملة1-7 البقرة1-49 تلاوة خارجیة317
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82197
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة 1361
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82196
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 2485
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81844
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشسورتی الفاتحة و البقرة373
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 1368
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81543
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود محمد صابرالفاتحة321
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81182
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة312
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80356
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة استدیو318
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80355
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,807,930