خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 1 - حمد

موضوع : 1 - حمد
   تعداد 190
استاد سید متولی عبد العالأمسیة کفر سلیمان موسى بالشرقیة النور والفاتحة والبقرة 30-5-2008558
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة471
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88706
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة ومن أوائل البقرة275
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88037
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 3314
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 1314
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفاتحة من الأموی536
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویسورة آخر الغاشیة الفجر الفاتحة اول البقرة341
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85644
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیمقطع الفاتحة واول البقرة790
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85589
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة مقطع رائع663
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85539
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحه368
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة فی مرة واحدة344
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84163
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة رائعة431
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة الحبش 99850
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83587
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة والفجر373
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82655
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة 2391
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82653
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالمعوذات والفاتحة وأول البقرة 80280
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82255
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالقصار والفاتحة فوق الروعة291
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82214
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة کاملة1-7 البقرة1-49 تلاوة خارجیة289
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82197
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة 1328
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82196
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 2423
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81844
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشسورتی الفاتحة و البقرة332
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 1335
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81543
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود محمد صابرالفاتحة286
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81182
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة279
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80356
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة استدیو282
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80355
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,909,213,591