خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 1 - حمد

موضوع : 1 - حمد
   تعداد 190
استاد سید متولی عبد العالأمسیة کفر سلیمان موسى بالشرقیة النور والفاتحة والبقرة 30-5-2008207
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة180
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة ومن أوائل البقرة161
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 3168
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 1166
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالفاتحة من الأموی241
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویسورة آخر الغاشیة الفجر الفاتحة اول البقرة186
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع الفاتحة واول البقرة287
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة مقطع رائع249
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحه197
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة فی مرة واحدة195
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة رائعة237
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفاتحة الحبش 99484
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة والفجر157
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة 2160
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعوذات والفاتحة وأول البقرة 80151
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقصار والفاتحة فوق الروعة163
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة کاملة1-7 البقرة1-49 تلاوة خارجیة164
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفاتحة 1193
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 2194
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشسورتی الفاتحة و البقرة185
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 1195
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالفاتحة152
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة151
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة استدیو150
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,736,958,833