خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : مناجات خمس عشر

ادعیه
موضوع : مناجات خمس عشر
   تعداد 39
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الخائفین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 10703
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:45
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:45
کد: 103833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المعتصمین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 6783
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:46
کد: 103832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المفتقرین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5726
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:46
کد: 103831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المحبین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5628
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:34
کد: 103830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المریدین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5121
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:20
کد: 103829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المتوسلین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5243
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:08
کد: 103828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المطیعین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 4782
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:36
کد: 103827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الشاکرین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5026
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:17
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:17
کد: 103826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الشاکین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 4880
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:51
کد: 103825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات التائبین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5233
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:18:29
کد: 103824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الزاهدین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 4568
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:00
کد: 103823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الذاکرین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5115
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:11:24
کد: 103822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم استاد عباس صالحی - مناجات نیازمندان            تعداد استفاده : 3935
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:09:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:08
کد: 103821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم استاد عباس صالحی - مناجات الزاهدین            تعداد استفاده : 2441
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:53
کد: 103820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 15            تعداد استفاده : 2515
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:31
کد: 103580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 14            تعداد استفاده : 2364
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:41
کد: 103579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 13            تعداد استفاده : 2174
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:35
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:07:35
کد: 103578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 12            تعداد استفاده : 2416
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:00
کد: 103577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 11            تعداد استفاده : 2174
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:51
کد: 103576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 10            تعداد استفاده : 2212
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:38
کد: 103575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 9            تعداد استفاده : 2111
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:15
کد: 103574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 8            تعداد استفاده : 2208
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:12
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:12
کد: 103573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 7            تعداد استفاده : 2093
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:41
کد: 103572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 6            تعداد استفاده : 2139
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:33
کد: 103571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر5            تعداد استفاده : 2539
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:55
کد: 103570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 4            تعداد استفاده : 1757
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:19
کد: 103569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 3            تعداد استفاده : 956
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:58
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:58
کد: 103568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 2            تعداد استفاده : 831
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:06
کد: 103567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 1            تعداد استفاده : 916
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:44
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:44
کد: 103566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیفرازهایی از مناجات تائبین با نوای برادر میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1153
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:29
کد: 103508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات راغبین با نوای حاج میثم مطیعی 1392/2/19            تعداد استفاده : 1084
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:33:59
کد: 103497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات الشاکرین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 951
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:40
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:40
کد: 103495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات متوسلین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 893
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:05
کد: 103474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات مفتقرین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 864
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:26
کد: 103473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات محبین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 923
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:42
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:42
کد: 103472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات عارفین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 835
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:33
کد: 103471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر - مناجات مفتقرین            تعداد استفاده : 361
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:08
کد: 103351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات التّائبین مناجات توبه کنندگان            تعداد استفاده : 936
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات امیدواران            تعداد استفاده : 905
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 08:38
توضیحات : مناجات با خدا «یَا مَنْ إِذَا سَأَلَهُ عَبْدٌ أَعْطَاهُ‌/وَ إِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ/وَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ قَرَّبَهُ وَ أَدْنَاهُ‌/وَ إِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْیَانِ سَتَرَ عَلَی ذَنْبِهِ وَ غَطَّاهُ‌/وَ إِذَا تَوَکَّلَ عَلَیْهِ أَحْسَبَهُ وَ کَفَاهُ‌..» (08:38)
مدت : 08:38
کد: 6385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,380,752