خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : زیارت عاشورا

ادعیه
موضوع : زیارت عاشورا
   تعداد 49
   زیارت عاشورا با صدای مهدی صدقی - زمان: 00:16:14 - 3.72 مگابایت            تعداد استفاده : 1576
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:16:14
مدت : 00:16:14
کد: 105282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا  با صدای فرهمند - زمان: 00:16:44 - 3.83 مگابایت            تعداد استفاده : 1519
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:16:44
مدت : 00:16:44
کد: 105281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای محمود کریمی - زمان: 00:46:24 - 7.97 مگابایت            تعداد استفاده : 1417
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:46:24
مدت : 00:46:24
کد: 105280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای صادق آهنگران - زمان: 00:33:27 - 5.74 مگابایت            تعداد استفاده : 1345
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:33:27
مدت : 00:33:27
کد: 105279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای محمد طاهری - زمان: 00:37:40 - 6.47 مگابایت            تعداد استفاده : 1333
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:37:40
مدت : 00:37:40
کد: 105278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای یونس حبیبی - زمان: 00:34:42 - 5.96 مگابایت            تعداد استفاده : 1397
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:34:42
مدت : 00:34:42
کد: 105277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سماواتی - زمان: 00:20:31 - 3.52 مگابایت            تعداد استفاده : 1431
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:31
مدت : 00:20:31
کد: 105276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا  با صدای حاج منصور ارضی - زمان: 00:40:06 - 11.04 مگابایت            تعداد استفاده : 1352
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:40:06
مدت : 00:40:06
کد: 105275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا  با صدای شیخ مهدی حسینی - زمان: 00:21:34 - 4.94 مگابایت            تعداد استفاده : 1319
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:21:34
مدت : 00:21:34
کد: 105274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای علی علیزاده - زمان: 00:20:01 - 9.17 مگابایت            تعداد استفاده : 1270
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:01
مدت : 00:20:01
کد: 105273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای انصاریان - زمان: 00:17:38 - 4.04 مگابایت            تعداد استفاده : 1357
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:17:38
مدت : 00:17:38
کد: 105272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سلطانی - زمان: 00:18:45 - 3.22 مگابایت            تعداد استفاده : 1168
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:18:45
مدت : 00:18:45
کد: 105271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای محمد خلیلی - زمان: 00:25:06 - 5.74 مگابایت            تعداد استفاده : 1165
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:25:06
مدت : 00:25:06
کد: 105270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای حاج حسن براتی - زمان: 00:14:37 - 6.70 مگابایت            تعداد استفاده : 1182
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:14:37
مدت : 00:14:37
کد: 105269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای مداح فارسی - زمان: 00:20:41 - 3.55 مگابایت            تعداد استفاده : 1153
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:41
مدت : 00:20:41
کد: 105268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 932
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:49
کد: 103665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 471
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:37:07
کد: 103616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 468
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:11:24
کد: 103615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 443
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:37:23
کد: 103614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 429
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:45:02
کد: 103613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 450
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:00:21
کد: 103612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 384
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:55
کد: 103611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 453
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:11
کد: 103610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 433
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:13
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:53:13
کد: 103609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 436
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:43:53
کد: 103608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 997
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:21
کد: 103518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 734
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:21
کد: 103517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر محمد اصفهانیسلام زیارت عاشورا با نوای دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 472
اثر : دکتر محمد اصفهانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : مفاتیح 96
مدت :
کد: 103366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1683
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 990
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1389
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 753
اثر : حاج حسن خلج
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 682
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1292
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1223
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 16404
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 825
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مسلم زمانیانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1184
اثر : مسلم زمانیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1586
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 6618
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج شهروز حبیبیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1875
اثر : حاج شهروز حبیبی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا 1             تعداد استفاده : 2611
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:00
توضیحات : بخش نخست قرائت «زیارت عاشورا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (23:00)
مدت : 23:00
کد: 6582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا 2             تعداد استفاده : 2653
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:00
توضیحات : بخش پایانی قرائت «زیارت عاشورا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (22:00)
مدت : 22:00
کد: 6581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا/سید جعفر موسوی            تعداد استفاده : 791
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:15
توضیحات : زیارت عاشورا با صدای «سید جعفر موسوی» (13:15)
مدت : 13:15
کد: 6575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 2103
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:49
توضیحات : زیارت عاشورا با صدای «استاد محسن فرهمند آزاد» (16:49)
مدت : 16:49
کد: 6574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سلام زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1489
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:49
توضیحات : قطعه ای از زیارت عاشورا«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک» (1:49)
مدت : 1:49
کد: 6573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 880
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 32:14
توضیحات : زیارت عاشورا «اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ» (32:14)
مدت : 32:14
کد: 6490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانزیارت عاشورا همراه روضه            تعداد استفاده : 1187
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:34
توضیحات : مداحی «همه زیارت خوانان حسینی در جمعی با صفا گرد آمده اند تا در ایام محرم زمزمه ای بر لبانشان نقش ببندد و با یاد و نام حسین عزایشان را برپا کنند»با نوای حدادیان (23:34)
مدت : 23:34
کد: 3540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانالسلام علیک یا اباعبدالله            تعداد استفاده : 1109
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:12
توضیحات : مداحی «حال که دل ها غرق ماتم است و دیده ها گریان از محبت حسینی کویر تشنه دلهایمان را با فرازهائی از زیارت امام حسین علیه السلام سیراب می کنیم باشد که قبول افتد این گدائی »با نوای حدادیان (13:12)
مدت : 13:12
کد: 3532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,447,794