خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : زیارت عاشورا

موضوع : زیارت عاشورا
   تعداد 54
   زیارت عاشورا با صدای مهدی صدقی - زمان: 00:16:14 - 3.72 مگابایت            تعداد استفاده : 1643
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:16:14
مدت : 00:16:14
کد: 105282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا  با صدای فرهمند - زمان: 00:16:44 - 3.83 مگابایت            تعداد استفاده : 1565
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:16:44
مدت : 00:16:44
کد: 105281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای محمود کریمی - زمان: 00:46:24 - 7.97 مگابایت            تعداد استفاده : 1461
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:46:24
مدت : 00:46:24
کد: 105280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای صادق آهنگران - زمان: 00:33:27 - 5.74 مگابایت            تعداد استفاده : 1386
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:33:27
مدت : 00:33:27
کد: 105279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای محمد طاهری - زمان: 00:37:40 - 6.47 مگابایت            تعداد استفاده : 1376
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:37:40
مدت : 00:37:40
کد: 105278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای یونس حبیبی - زمان: 00:34:42 - 5.96 مگابایت            تعداد استفاده : 1442
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:34:42
مدت : 00:34:42
کد: 105277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سماواتی - زمان: 00:20:31 - 3.52 مگابایت            تعداد استفاده : 1474
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:31
مدت : 00:20:31
کد: 105276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا  با صدای حاج منصور ارضی - زمان: 00:40:06 - 11.04 مگابایت            تعداد استفاده : 1396
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:40:06
مدت : 00:40:06
کد: 105275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا  با صدای شیخ مهدی حسینی - زمان: 00:21:34 - 4.94 مگابایت            تعداد استفاده : 1359
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:21:34
مدت : 00:21:34
کد: 105274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای علی علیزاده - زمان: 00:20:01 - 9.17 مگابایت            تعداد استفاده : 1311
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:01
مدت : 00:20:01
کد: 105273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای انصاریان - زمان: 00:17:38 - 4.04 مگابایت            تعداد استفاده : 1401
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:17:38
مدت : 00:17:38
کد: 105272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای مهدی سلطانی - زمان: 00:18:45 - 3.22 مگابایت            تعداد استفاده : 1208
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:18:45
مدت : 00:18:45
کد: 105271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای محمد خلیلی - زمان: 00:25:06 - 5.74 مگابایت            تعداد استفاده : 1199
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:25:06
مدت : 00:25:06
کد: 105270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای حاج حسن براتی - زمان: 00:14:37 - 6.70 مگابایت            تعداد استفاده : 1216
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:14:37
مدت : 00:14:37
کد: 105269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   زیارت عاشورا با صدای مداح فارسی - زمان: 00:20:41 - 3.55 مگابایت            تعداد استفاده : 1185
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:20:41
مدت : 00:20:41
کد: 105268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادفرهمند-زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 983
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:49
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:16:49
کد: 103665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 496
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:07
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:37:07
کد: 103616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 490
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:11:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:11:24
کد: 103615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 464
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:37:23
کد: 103614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 452
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:02
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:45:02
کد: 103613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 474
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:00:21
کد: 103612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 408
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:55
کد: 103611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 475
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:11
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:42:11
کد: 103610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 455
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:13
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:53:13
کد: 103609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 454
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:43:53
کد: 103608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1064
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:21
کد: 103518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 775
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:21
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:21
کد: 103517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر محمد اصفهانیسلام زیارت عاشورا با نوای دکتر محمد اصفهانی            تعداد استفاده : 503
ادعیه
اثر : دکتر محمد اصفهانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
توضیحات : مفاتیح 96
مدت :
کد: 103366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 626
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:05
مدت : 00:51:05
کد: 35176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 632
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:47
مدت : 00:53:47
کد: 32183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتسند زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 436
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی بهجت
نوع فایل : صوت
سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی بهجت ره
مدت : 0:01:21
توضیحات : زمان: 0:01:21 ----------------------- متن بیانات راجع‌به زیارت عاشورا، در سندش خدشه کرده‌اند. بعضی‌ها هم نسبت دادند به مرحوم محدّث که ایشان فرموده است که مثلاً سندش ضعیف است. جواب: چرا؟! خودشان هم در کتاب‌های دیگرشان دارند به اینکه فلانی سند زیارت عاشورا را پیدا کرده است. «عوالم» ظاهراً [کتاب] موثّقی است. آن‌هم مستحبات [که] دیگر سند لازم ندارد. مضافاً به اینکه [متن زیارت عاشورا] خیلی قوّت دارد؛ خیلی قرائن صدق دارد که این از احادیث قدسیه است. خیلی مهم است. مضافاً به اینکه الی ماشاءالله شیعه ملتزم به [خواندن] این هستند [و] مدعی هستند [که] کرامت‌ها دیده‌اند از زیارت عاشورا. این‌ها کافی نیست؟!
مدت : 0:01:21
کد: 23319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی بهجتسند زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 410
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی بهجت
نوع فایل : فیلم
سایت : مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی بهجت ره
مدت : 0:01:21
توضیحات : زمان: 0:01:21 ----------------------- متن بیانات راجع‌به زیارت عاشورا، در سندش خدشه کرده‌اند. بعضی‌ها هم نسبت دادند به مرحوم محدّث که ایشان فرموده است که مثلاً سندش ضعیف است. جواب: چرا؟! خودشان هم در کتاب‌های دیگرشان دارند به اینکه فلانی سند زیارت عاشورا را پیدا کرده است. «عوالم» ظاهراً [کتاب] موثّقی است. آن‌هم مستحبات [که] دیگر سند لازم ندارد. مضافاً به اینکه [متن زیارت عاشورا] خیلی قوّت دارد؛ خیلی قرائن صدق دارد که این از احادیث قدسیه است. خیلی مهم است. مضافاً به اینکه الی ماشاءالله شیعه ملتزم به [خواندن] این هستند [و] مدعی هستند [که] کرامت‌ها دیده‌اند از زیارت عاشورا. این‌ها کافی نیست؟!
مدت : 0:01:21
کد: 23318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1749
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1029
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1446
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 790
ادعیه
اثر : حاج حسن خلج
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 717
ادعیه
اثر : حاج حسین سازور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1338
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1295
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج ملا باسم کربلاییزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 16900
ادعیه
اثر : حاج ملا باسم کربلایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 882
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مسلم زمانیانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1259
ادعیه
اثر : مسلم زمانیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج صادق اهنگرانزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1643
ادعیه
اثر : حاج صادق اهنگران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 7069
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج شهروز حبیبیزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1926
ادعیه
اثر : حاج شهروز حبیبی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا 1             تعداد استفاده : 2717
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:00
توضیحات : بخش نخست قرائت «زیارت عاشورا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (23:00)
مدت : 23:00
کد: 6582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیزیارت عاشورا 2             تعداد استفاده : 2725
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:00
توضیحات : بخش پایانی قرائت «زیارت عاشورا» با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1390 (22:00)
مدت : 22:00
کد: 6581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا/سید جعفر موسوی            تعداد استفاده : 841
ادعیه
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:15
توضیحات : زیارت عاشورا با صدای «سید جعفر موسوی» (13:15)
مدت : 13:15
کد: 6575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزادزیارت عاشورا            تعداد استفاده : 2216
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 16:49
توضیحات : زیارت عاشورا با صدای «استاد محسن فرهمند آزاد» (16:49)
مدت : 16:49
کد: 6574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سلام زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 1542
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:49
توضیحات : قطعه ای از زیارت عاشورا«السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک» (1:49)
مدت : 1:49
کد: 6573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زیارت عاشورا            تعداد استفاده : 930
ادعیه
مناسبت : محرم الحرام
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 32:14
توضیحات : زیارت عاشورا «اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ» (32:14)
مدت : 32:14
کد: 6490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانزیارت عاشورا همراه روضه            تعداد استفاده : 1233
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 23:34
توضیحات : مداحی «همه زیارت خوانان حسینی در جمعی با صفا گرد آمده اند تا در ایام محرم زمزمه ای بر لبانشان نقش ببندد و با یاد و نام حسین عزایشان را برپا کنند»با نوای حدادیان (23:34)
مدت : 23:34
کد: 3540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانالسلام علیک یا اباعبدالله            تعداد استفاده : 1150
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 13:12
توضیحات : مداحی «حال که دل ها غرق ماتم است و دیده ها گریان از محبت حسینی کویر تشنه دلهایمان را با فرازهائی از زیارت امام حسین علیه السلام سیراب می کنیم باشد که قبول افتد این گدائی »با نوای حدادیان (13:12)
مدت : 13:12
کد: 3532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیصبح روز اول محرم90            تعداد استفاده : 731
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,050,340,300