خدمات تلفن همراه

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : زیارت ائمه بقیع (ع)
   تعداد 19
حاج منصور ارضیسر شب آمدم اما به سیاهی خوردم            تعداد استفاده : 343
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمچه حرمی داره حسین ولی حسن آقام حرم نداره2 2            تعداد استفاده : 364
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمیه آرزو مونده تو سینه اللهم الرزقنا مدینه            تعداد استفاده : 368
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمویران شده خانه امید            تعداد استفاده : 378
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمچه حرمی داره حسین ولی حسن آقام حرم نداره            تعداد استفاده : 409
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمای پر پروازم وای تو بقیع بازم            تعداد استفاده : 386
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدماشک فلک چه می باره            تعداد استفاده : 396
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمبه لطف و کرم ثارالله            تعداد استفاده : 386
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریسر شب آمدم اما به سیاهی خوردم            تعداد استفاده : 339
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریناجوانمردان از انجا صحن را برداشتند            تعداد استفاده : 346
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریغروب و غم هوای بقیع            تعداد استفاده : 346
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریکبوترای خسته جون            تعداد استفاده : 340
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبهبودی مریض و شفا فرق می کند2            تعداد استفاده : 345
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادچون حرم نیست زائری هم نیست            تعداد استفاده : 340
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشبا وقتی مدینه غرق نوره            تعداد استفاده : 341
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداینجا به گوش ناله و فریاد و زمزمه است            تعداد استفاده : 345
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبهبودی مریض و شفا فرق می کند            تعداد استفاده : 360
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادالهی یه روز براتون حرم بسازیم            تعداد استفاده : 396
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجدوست دارم مثل کبوتر تو بقیعت            تعداد استفاده : 467
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شوال
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,209,616