خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی

سخنرانی ها
موضوع : دعای ابوحمزه ثمالی
   تعداد 13
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 12 - وسائل توبه            تعداد استفاده : 549
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:25
مدت : 00:08:25
کد: 43013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 9 - آثار امید به پروردگار            تعداد استفاده : 539
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:08
مدت : 00:05:08
کد: 43010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 10 - جود و کرم الهی            تعداد استفاده : 532
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:57
مدت : 00:05:57
کد: 43009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 11 - توجه و توسل به پروردگار            تعداد استفاده : 407
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:57
مدت : 00:06:57
کد: 43008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 2 - شناخت علت و معلول در رسیدن به کمال            تعداد استفاده : 320
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:22
مدت : 00:03:22
کد: 43007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 3 - چگونگی مشمول رحمت الهی شدن            تعداد استفاده : 305
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:27
مدت : 00:05:27
کد: 43006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 4 - آثار شناخت نتایج اخروی اعمال            تعداد استفاده : 299
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:43
مدت : 00:03:43
کد: 43005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 5 - راه اجابت صحیح دعوت الهی            تعداد استفاده : 257
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:20
مدت : 00:08:20
کد: 43004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 6            تعداد استفاده : 278
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:19
مدت : 00:05:19
کد: 43003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 7 - دست نیاز به درگاه الهی            تعداد استفاده : 252
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:12
مدت : 00:06:12
کد: 43002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 8 - مذمت دل بستن به دنیا            تعداد استفاده : 236
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:04
مدت : 00:05:04
کد: 43001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاوداننکاتی از دعای ابوحمزه 1 - راه رهایی از عقوبت الهی            تعداد استفاده : 276
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:47
مدت : 00:05:47
کد: 43000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانتفسیر دعای ابو حمزه ثمالی-معرفت به خداوند متعال            تعداد استفاده : 417
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:25
مدت : 00:28:25
کد: 36501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,654,690