خدمات تلفن همراه

مناجات با پروردگار- جل شانه- دسته : مناجات با پروردگار- جل شانه- موضوع : دعای کمیل

مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : دعای کمیل
   تعداد 26
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیمناجات قبل دعای کمیل بسال 1396 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 123
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:31
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 19:31
کد: 113495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیمناجات قبل دعای کمیل بسال 1397 در هیئت حضرت علی اکبر ع            تعداد استفاده : 0
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 14:51
مکان : هیئت حضرت علی اکبر ع
مدت : 14:51
کد: 113492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدیمناجات قبل دعای کمیل سال 1399             تعداد استفاده : 0
اثر : حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزامحمدی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:16
مدت : 25:16
کد: 113491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات نیمه شب جمعه|حجت الاسلام میرزامحمدی            تعداد استفاده : 1258
نوع فایل : فیلم
مدت :
کد: 106462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل_قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 976
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای کمیل_قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 776
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت سوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 582
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت دوم ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 569
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای کمیل - قسمت اول ماه مبارک رمضان86            تعداد استفاده : 596
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل در شب احیاء            تعداد استفاده : 736
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای کمیل            تعداد استفاده : 795
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب ششم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 551
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب سیزدهم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 476
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب بیستم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 345
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 349
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت سوم            تعداد استفاده : 561
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 649
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 878
اثر : حاج محمود کریمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 931
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا نبویدعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 925
اثر : حاج رضا نبوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 492
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاددعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 541
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت دوم            تعداد استفاده : 786
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریاندعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه قسمت اول            تعداد استفاده : 836
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی منصوریدعای کمیل            تعداد استفاده : 3616
اثر : حاج مهدی منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیدعای کمیل            تعداد استفاده : 1200
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,889,224