خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : فرهنگ

موضوع : فرهنگ
   تعداد 914
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره 4 اصل طلایی  - 2.75 مگابایت            تعداد استفاده : 687
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره هفت شهر عشق  - 6.64 مگابایت            تعداد استفاده : 608
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات - 4.00 مگابایت            تعداد استفاده : 527
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات دنیا - 8.99 مگابایت            تعداد استفاده : 502
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات انگلیسی - 9.61 مگابایت            تعداد استفاده : 482
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات جهان - 5.14 مگابایت            تعداد استفاده : 498
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عقل و عشق - 13.5 مگابایت            تعداد استفاده : 562
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره اخلاق اسلامی - 12.8 مگابایت            تعداد استفاده : 583
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره امر قدسی - 6.04 مگابایت            تعداد استفاده : 537
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عاشورا  - 6.18 مگابایت            تعداد استفاده : 524
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره باغ دل - 7.06 مگابایت            تعداد استفاده : 546
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بهار در ادبیات غرب - 14.7 مگابایت            تعداد استفاده : 494
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بهار - 12.5 مگابایت            تعداد استفاده : 502
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بهره برداری از قرآن - 4.72 مگابایت            تعداد استفاده : 517
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بانوان - 6.38 مگابایت            تعداد استفاده : 502
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بعثت پیامبر - 6.31 مگابایت            تعداد استفاده : 470
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بسم الله در کلام حافظ - 28.6 مگابایت            تعداد استفاده : 478
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره در غافله ی خوبان - 12.8 مگابایت            تعداد استفاده : 510
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره در جوهر نیکویی - 9.24 مگابایت            تعداد استفاده : 481
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره داستان آفرینش - 8.06 مگابایت            تعداد استفاده : 505
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره دیدار شرق و غرب  - 9.48 مگابایت            تعداد استفاده : 507
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره دین راه انسان شدن - 7.45 مگابایت            تعداد استفاده : 532
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره امام علی  - 9.46 مگابایت            تعداد استفاده : 501
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره انسان شدن توسط پیامبر - 3.88 مگابایت            تعداد استفاده : 478
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره انسان و عرفان  - 6.62 مگابایت            تعداد استفاده : 488
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره انسان پاک - 5.28 مگابایت            تعداد استفاده : 710
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عرفان در دنیای تکنولوژی - 6.55 مگابایت            تعداد استفاده : 506
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عرفان در بسم الله - 5.45 مگابایت            تعداد استفاده : 443
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عرفان و ادبیات  - 6.13 مگابایت            تعداد استفاده : 410
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عشق و فدا شدن - 8.83 مگابایت            تعداد استفاده : 468
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره فرهنگ و ادبیات - 10.9 مگابایت            تعداد استفاده : 381
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره فردوسی - 11.5 مگابایت            تعداد استفاده : 427
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره  گلشن راز - 65.3 مگابایت            تعداد استفاده : 495
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره حکمت - 6.74 مگابایت            تعداد استفاده : 426
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره هنر و جامعه ی معنوی - 3.46 مگابایت            تعداد استفاده : 363
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره هنر و روح - 11.7 مگابایت            تعداد استفاده : 376
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره هنر و تزکیه - 4.40 مگابایت            تعداد استفاده : 405
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره هنر و زیبایی - 10.4 مگابایت            تعداد استفاده : 359
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره هویت ایرانی - 6.77 مگابایت            تعداد استفاده : 399
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره جراحی و عرفان - 5.45 مگابایت            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره جوانی - 5.65 مگابایت            تعداد استفاده : 421
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره خلاقیت - 43.7 مگابایت            تعداد استفاده : 359
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره خیرین مدرسه - 8.64 مگابایت            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره خیام - 4.90 مگابایت            تعداد استفاده : 371
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره خداوند در نظر مردم - 7.88 مگابایت            تعداد استفاده : 397
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره خداوند و الطافش - 3.59 مگابایت            تعداد استفاده : 395
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره خودسازی - 5.27 مگابایت            تعداد استفاده : 402
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره کیمیای عشق - 5.10 مگابایت            تعداد استفاده : 402
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره لطایف بسم الله - 5.56 مگابایت            تعداد استفاده : 333
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ماهیت قرآن - 3.54 مگابایت            تعداد استفاده : 354
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره محرم درس عشق - 9.48 مگابایت            تعداد استفاده : 359
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره مکاتب فلسفی - 5.88 مگابایت            تعداد استفاده : 341
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره معلم - 3.77 مگابایت            تعداد استفاده : 322
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره مبارزه با شیطان - 9.62 مگابایت            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105420
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره موسیقی در آینه ادبیات  - 5.79 مگابایت            تعداد استفاده : 392
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره نسیم سحر - 8.07 مگابایت            تعداد استفاده : 330
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره نظامی - 5.86 مگابایت            تعداد استفاده : 313
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره نیایش مولانا - 3.46 مگابایت            تعداد استفاده : 333
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره نوروز - 7.81 مگابایت            تعداد استفاده : 306
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره پنج صنعت ادبی - 5.80 مگابایت            تعداد استفاده : 329
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره سبک شعرا - 5.55 مگابایت            تعداد استفاده : 294
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره سعدی - 4.88 مگابایت            تعداد استفاده : 307
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره سمفونی مولانا - 7.70 مگابایت            تعداد استفاده : 350
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ستایش و نیایش - 11.2 مگابایت            تعداد استفاده : 321
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره سیر و سلوک - 8.82 مگابایت            تعداد استفاده : 310
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره شب و سحر - 7.17 مگابایت            تعداد استفاده : 303
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره شادی و فرهنگ - 4.40 مگابایت            تعداد استفاده : 268
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره شراب ادبیات - 3.65 مگابایت            تعداد استفاده : 282
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره شرح مثنوی معنوی  - 40.3 مگابایت            تعداد استفاده : 356
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره شغل و بازنشستگی - 8.82 مگابایت            تعداد استفاده : 356
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره شور زندگی - 4.46 مگابایت            تعداد استفاده : 337
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره سکوت - 6.85 مگابایت            تعداد استفاده : 585
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره صلح و عدالت در اسلام  - 10.6 مگابایت            تعداد استفاده : 436
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره سوره حمد - 6.09 مگابایت            تعداد استفاده : 425
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره سوره مائده - 8.01 مگابایت            تعداد استفاده : 375
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره  سوره یوسف - 12.4 مگابایت            تعداد استفاده : 348
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره تقارن و زیبایی شناسی - 8.37 مگابایت            تعداد استفاده : 364
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره تجلی حضرت حق - 5.44 مگابایت            تعداد استفاده : 346
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره تجلی پروردگار - 5.90 مگابایت            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره وصف پادشاه جهان - 7.72 مگابایت            تعداد استفاده : 366
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره وصف پیامبر اسلام - 7.16 مگابایت            تعداد استفاده : 350
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105393
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره زن و گوهر حوا - 7.34 مگابایت            تعداد استفاده : 440
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105392
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره زن و خلاقیت - 8.56 مگابایت            تعداد استفاده : 354
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105391
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریجوان و رسانه های نوین            تعداد استفاده : 620
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:34
مدت : 00:42:34
کد: 45688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریشرح تاویلی هفت پیکر نظامی/ ق 7            تعداد استفاده : 627
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:31
مدت : 00:28:31
کد: 45684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریشرح تاویلی هفت پیکر نظامی/ ق 6            تعداد استفاده : 608
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:23
مدت : 00:33:23
کد: 45683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریشرح تاویلی هفت پیکر نظامی/ ق 5            تعداد استفاده : 606
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:49
مدت : 00:27:49
کد: 45682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریکاتارسیس 1            تعداد استفاده : 611
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:07
مدت : 00:38:07
کد: 45681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریترس و شفقت 2            تعداد استفاده : 597
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:45
مدت : 00:37:45
کد: 45680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریترس و شفقت 1            تعداد استفاده : 601
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:15
مدت : 00:40:15
کد: 45679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریکاتارسیس 2            تعداد استفاده : 567
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36
مدت : 00:42:36
کد: 45678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریتاثیر آراء فلسفه هنر ارسطو و افلاطون 2            تعداد استفاده : 598
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:28
مدت : 00:29:28
کد: 45677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریتاثیر آراء فلسفه هنر ارسطو و افلاطون 1            تعداد استفاده : 593
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:40
مدت : 00:51:40
کد: 45676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریاپیکوریست ها و رواقیون 2            تعداد استفاده : 590
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:37
مدت : 00:34:37
کد: 45675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریاپیکوریست ها و رواقیون 1            تعداد استفاده : 563
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:28
مدت : 00:42:28
کد: 45674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریفلوطین 2            تعداد استفاده : 566
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:39
مدت : 00:31:39
کد: 45673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریفلوطین 1            تعداد استفاده : 593
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:53
مدت : 00:47:53
کد: 45672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریفلوتین 4            تعداد استفاده : 580
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:46
مدت : 00:30:46
کد: 45669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریفلوتین 3            تعداد استفاده : 533
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:04
مدت : 00:45:04
کد: 45668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر بلخاریتاریخ و نقش هنر 1            تعداد استفاده : 599
سخنرانی ها
اثر : دکتر بلخاری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:30
مدت : 00:36:30
کد: 45667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,658,674