خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه

موضوع : دعاهای صحیفه سجادیه
   تعداد 124
 قرائت دعای اختتام قرآن با نوای استاد دکتر ستوده نیا در حضور رهبر معظم انقلاب            تعداد استفاده : 321
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:24
کد: 103353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیصحیفه سجادیه؛ چگونه می توان انسان بود؟            تعداد استفاده : 750
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:22
مدت : 01:04:22
کد: 42893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیصحیفه سجادیه: مرامنامه تفکر و تعبد            تعداد استفاده : 614
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:51
مدت : 00:45:51
کد: 42745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیصحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 393
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:50
مدت : 00:45:50
کد: 42404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیصحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 412
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:55
مدت : 01:04:55
کد: 42132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 1            تعداد استفاده : 583
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:02
مدت : 00:46:02
کد: 31012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 2            تعداد استفاده : 480
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:05
مدت : 00:28:05
کد: 31011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 3            تعداد استفاده : 471
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:05
مدت : 00:47:05
کد: 31010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 4            تعداد استفاده : 405
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:39
مدت : 23:39
کد: 31009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 5            تعداد استفاده : 429
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:42
مدت : 00:47:42
کد: 31008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 6            تعداد استفاده : 402
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:30
مدت : 00:24:30
کد: 31007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 7            تعداد استفاده : 427
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:46
مدت : 00:47:46
کد: 31006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 8            تعداد استفاده : 389
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:07
مدت : 19:07
کد: 31005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 9            تعداد استفاده : 383
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:46
مدت : 00:47:46
کد: 31004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 10            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:49
مدت : 13:49
کد: 31003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 11            تعداد استفاده : 332
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:44
مدت : 00:47:44
کد: 31002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 12            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:39
مدت : 20:39
کد: 31001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 13            تعداد استفاده : 395
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:16
مدت : 00:48:16
کد: 31000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 14            تعداد استفاده : 370
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:50
مدت : 18:50
کد: 30999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 15            تعداد استفاده : 374
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:10
مدت : 00:48:10
کد: 30998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 16            تعداد استفاده : 385
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:33
مدت : 20:33
کد: 30997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 17            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:17
مدت : 00:49:17
کد: 30996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 18            تعداد استفاده : 346
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:29
مدت : 18:29
کد: 30995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 19            تعداد استفاده : 383
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:58
مدت : 00:48:58
کد: 30994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدرباره ی صحیفه سجادیه 20            تعداد استفاده : 400
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:48
مدت : 00:41:48
کد: 30993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیصحیفه سجادیه - شرح دعای 45 و 46 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 298
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:40
مدت : 00:41:40
کد: 30822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیشرح دعای 45 و 46 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 368
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:40
مدت : 00:41:40
کد: 30756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاصحیفه ی سجادیه - مروری بر صحیفه ی سجادیه 1            تعداد استفاده : 395
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:01
مدت : 00:46:01
کد: 27445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاصحیفه ی سجادیه - مروری بر صحیفه ی سجادیه 2            تعداد استفاده : 292
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:57
مدت : 01:02:57
کد: 27444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاصحیفه ی سجادیه - مروری بر صحیفه ی سجادیه 3            تعداد استفاده : 270
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:08
مدت : 00:54:08
کد: 27443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاصحیفه ی سجادیه - مروری بر صحیفه ی سجادیه 4            تعداد استفاده : 256
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:28
مدت : 00:41:28
کد: 27442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاصحیفه ی سجادیه - مروری بر صحیفه ی سجادیه 5            تعداد استفاده : 242
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:26
مدت : 00:48:26
کد: 27441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاصحیفه ی سجادیه - مروری بر صحیفه ی سجادیه 6            تعداد استفاده : 257
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:05
مدت : 00:40:05
کد: 27440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاصحیفه ی سجادیه - مروری بر صحیفه ی سجادیه 7            تعداد استفاده : 304
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:27
مدت : 00:37:27
کد: 27439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه اول            تعداد استفاده : 248
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:55
مدت : 01:03:55
کد: 27356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه دوم            تعداد استفاده : 225
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:33
مدت : 00:44:33
کد: 27355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه سوم            تعداد استفاده : 226
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:48
مدت : 00:46:48
کد: 27354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه پنجم            تعداد استفاده : 227
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:00
مدت : 01:03:00
کد: 27353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه ششم            تعداد استفاده : 226
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:34:23
مدت : 00:34:23
کد: 27352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه هفتم            تعداد استفاده : 225
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:55
مدت : 00:46:55
کد: 27351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه هشتم            تعداد استفاده : 209
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:57
مدت : 00:41:57
کد: 27350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه نهم            تعداد استفاده : 220
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:24:21
مدت : 01:24:21
کد: 27349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه دهم            تعداد استفاده : 215
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:12:13
مدت : 01:12:13
کد: 27348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 221
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:35
مدت : 00:39:35
کد: 27347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادعای 12 صحیفه سجادیه - جلسه دوازدهم            تعداد استفاده : 230
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:55
مدت : 01:03:55
کد: 27346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیادرس اخلاق - عظمت خداوند -دعای هفتم صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 256
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:55
مدت : 00:37:55
کد: 27292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتفسیر دعای 31 از صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 239
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:46
مدت : 00:27:46
کد: 27192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه اول            تعداد استفاده : 232
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:11
مدت : 00:27:11
کد: 27150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه اول            تعداد استفاده : 228
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:27:11
مدت : 00:27:11
کد: 27149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه - دعای پنجم -جلسه دوم            تعداد استفاده : 228
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:03
مدت : 00:27:03
کد: 27148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه - دعای پنجم -جلسه دوم            تعداد استفاده : 210
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:27:03
مدت : 00:27:03
کد: 27147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه - دعای ششم -جلسه سوم            تعداد استفاده : 109
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:02
مدت : 00:29:02
کد: 27146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه - دعای ششم -جلسه سوم            تعداد استفاده : 125
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:02
مدت : 00:29:02
کد: 27145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه چهارم            تعداد استفاده : 106
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:31
مدت : 00:28:31
کد: 27144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه چهارم            تعداد استفاده : 128
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:28:31
مدت : 00:28:31
کد: 27143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه پنجم            تعداد استفاده : 103
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:12
مدت : 00:30:12
کد: 27142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه پنجم            تعداد استفاده : 137
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:30:12
مدت : 00:30:12
کد: 27141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه ششم            تعداد استفاده : 94
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:59
مدت : 23:59
کد: 27140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاسیری در صحیفه سجادیه -جلسه ششم            تعداد استفاده : 113
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 23:59
مدت : 23:59
کد: 27139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیامروری بر دعای هفتم صحیفه سجادیه -جلسه اول            تعداد استفاده : 130
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:22
مدت : 00:27:22
کد: 27134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیامروری بر دعای هفتم صحیفه سجادیه -جلسه اول            تعداد استفاده : 149
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:27:22
مدت : 00:27:22
کد: 27133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیامروری بر دعای هفتم صحیفه سجادیه -جلسه دوم            تعداد استفاده : 133
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:57
مدت : 00:28:57
کد: 27132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیامروری بر دعای هفتم صحیفه سجادیه -جلسه دوم            تعداد استفاده : 162
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:28:57
مدت : 00:28:57
کد: 27131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیامروری بر دعای نهم صحیفه سجادیه - معنای مبدا میل            تعداد استفاده : 137
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:01
مدت : 00:29:01
کد: 27130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیامروری بر دعای نهم صحیفه سجادیه - معنای مبدا میل            تعداد استفاده : 167
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:29:01
مدت : 00:29:01
کد: 27129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و سوم/ دعا در درخواست خیر و نیکی            تعداد استفاده : 902
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و چهارم/ دعا در رفع اندوه ها            تعداد استفاده : 757
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاهم/ در ترس از خداوند            تعداد استفاده : 739
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و پنجم/ وداع با ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 736
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و دوم/ دعا هنگام ختم قرآن            تعداد استفاده : 693
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و هفتم/دعا برای مرزداران            تعداد استفاده : 733
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 24313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت دوم            تعداد استفاده : 641
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجاد ع با ماه مبارک رمضان - قسمت اول            تعداد استفاده : 594
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای سی و یکم/دعای توبه و بازگشت            تعداد استفاده : 749
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای وداع امام سجادع با ماه مبارک رمضان/ دعای چهل و پنجم_قسمت اول            تعداد استفاده : 542
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ترجمه دعای چهل و ششم/ دعا روز عید فطر و جمعه            تعداد استفاده : 200
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و سوم/ در اظهار فروتنی            تعداد استفاده : 166
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و دوم/دعای اصرار در طلب            تعداد استفاده : 174
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای پنجاه و یکم/ در تضرع و زاری به درگاه حق            تعداد استفاده : 168
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و نهم/ در دفع مکر دشمنان            تعداد استفاده : 162
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و هشتم/دعای روز عید قربان و جمعه            تعداد استفاده : 155
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و هفتم/دعای روز عرفه            تعداد استفاده : 159
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و ششم/ دعا در روز عید فطر و جمعه            تعداد استفاده : 159
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و چهارم/ دعا فرارسیدن ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 162
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و سوم/به وقت دیدن ماه نو            تعداد استفاده : 132
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهل و یکم/ درخواست پرده پوشی            تعداد استفاده : 164
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای چهلم/ دعای به وقت یاد مرگ            تعداد استفاده : 151
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و نهم/ در طلب عفو            تعداد استفاده : 169
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و هشتم/ در عذرخواهی از حق            تعداد استفاده : 161
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و هفتم/ دعا هنگام شکرگذاری            تعداد استفاده : 174
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و ششم/دعا به وقت شنیدن رعد            تعداد استفاده : 110
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و پنجم/در رضا به قضای حق            تعداد استفاده : 127
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و چهارم/دعا هنگام گرفتاری            تعداد استفاده : 132
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و دوم/دعای پس از نماز شب            تعداد استفاده : 121
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی و یکم/ دعا در توبه و بازگشت            تعداد استفاده : 150
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای سی ام/دعا برای ادای وام            تعداد استفاده : 150
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و نهم/ به وقت تنگی رزق            تعداد استفاده : 153
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و هشتم/ دعا در اظهار ترس از خدا            تعداد استفاده : 145
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و ششم/ دعا برای همسایگان و دوستان            تعداد استفاده : 135
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای بیست و پنجم/دعا برای فرزندان            تعداد استفاده : 160
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,856,116