خدمات تلفن همراه

ادعیه- دسته : ادعیه- موضوع : دعای افتتاح

ادعیه
موضوع : دعای افتتاح
   تعداد 36
حاج محمود کریمیدعای افتتاح با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1227
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:33:48
کد: 103764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح            تعداد استفاده : 649
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:18:53
کد: 103762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح            تعداد استفاده : 630
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:50
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:50
کد: 103761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریدعای افتتاح-حاج مرتضی طاهری (تصویری)            تعداد استفاده : 1057
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:23:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:23:05
کد: 103743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای افتتاح-محمود کریمی (تصویری)            تعداد استفاده : 783
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:17:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:48
کد: 103740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح-محمدرضا طاهری (تصویری)            تعداد استفاده : 634
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:20
کد: 103739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای افتتاح 1392/4/28            تعداد استفاده : 732
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:43:28
کد: 103728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمهدی سماواتی- قرائت دعای افتتاح            تعداد استفاده : 697
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:22:44
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:44
کد: 103719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح            تعداد استفاده : 494
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:08
کد: 103556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح با نوای حاج سعید حدادیان            تعداد استفاده : 1272
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:16
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:16
کد: 103529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح با نوای حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 849
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:23
کد: 103528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح با نوای حاج محمد طاهری            تعداد استفاده : 637
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:19
کد: 103527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح با نوای شیخ باقر مقدسی/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 458
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:53
کد: 103526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 848
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:33
کد: 103525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 951
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح            تعداد استفاده : 922
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح            تعداد استفاده : 1028
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 810
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 930
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 843
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 785
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 812
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 501
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 508
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 343
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 371
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 336
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 337
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 1184
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای افتتاح 1             تعداد استفاده : 545
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت فرازی از دعای افتتاح با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای افتتاح 2             تعداد استفاده : 687
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:00
توضیحات : قرائت فرازی از دعای افتتاح با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1391 (22:00)
مدت : 22:00
کد: 6612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اباذر حلواجیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 4464
اثر : اباذر حلواجی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:09
توضیحات : دعای افتتاح با صدای اباذر حلواجی « این دعا از ناحیه ى مقدّسه ى امام زمان علیه السلام صادر شده و خواندن آن در شبهاى ماه مبارک رمضان توصیه گردیده است» (20:09)
مدت : 20:09
کد: 6563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح            تعداد استفاده : 841
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:50
توضیحات : دعای پرفیض افتتاح که خواندن آن در شبهای ماه مبارک رمضان توصیه شده است با صدای سعید حدادیان (20:50)
مدت : 20:50
کد: 6498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 833
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : دعای افتتاح یکی از دعاهایی است که شیعیان در شب های ماه رمضان می خوانند.علامه مجلسی در «زاد المعاد» می گوید: «امام زمان آن را برای شیعیان نوشته است که هر شب ماه رمضان بخوانند، فرشتگان می شنوند و برای خواننده آن استغفار می کنند» با صدای مهدی سماواتی (25:51)
مدت :
کد: 6496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای افتتاح            تعداد استفاده : 1476
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:21
توضیحات : دعای افتتاح با اجرای فرهمند «خواندن این دعا در شب‌هاى ماه مبارک رمضان توصیه شده است» (21:21)
مدت : 21:21
کد: 6495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 1007
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:04
توضیحات : دعای افتتاح با صدای دلنشین مهدی سماواتی (26:04)
مدت : 26:04
کد: 6482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,441,578