خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 114 - ناس

تلاوت
موضوع : 114 - ناس
   تعداد 6
استاد محمد محمود طبلاویالناس            تعداد استفاده : 673
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالناس            تعداد استفاده : 640
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالناس            تعداد استفاده : 399
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدNASعبدالباسط            تعداد استفاده : 482
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالناس و الفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 421
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالناس            تعداد استفاده : 357
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,706,320