خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 113 - فلق

تلاوت
موضوع : 113 - فلق
   تعداد 6
استاد سید متولی عبد العالالفلق            تعداد استفاده : 609
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالفلق            تعداد استفاده : 634
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالفلق 1-5            تعداد استفاده : 331
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالفلق            تعداد استفاده : 551
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالفلق (2)            تعداد استفاده : 535
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالفلق            تعداد استفاده : 406
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,668,076