خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 112 - اخلاص

تلاوت
موضوع : 112 - اخلاص
   تعداد 8
استاد محمد اللیثیالاخلاص والفلق والناس            تعداد استفاده : 389
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاخلاص            تعداد استفاده : 434
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاخلاص والفلق والناس والبقره            تعداد استفاده : 381
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الاخلاص 2            تعداد استفاده : 448
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاخلاص 1_            تعداد استفاده : 410
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاخلاص والفلق (2)            تعداد استفاده : 388
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاخلاص والفلق            تعداد استفاده : 400
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاخلاص والفلق والناس فجر ثانى بمسجد الحسین 1986            تعداد استفاده : 408
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,772,912