خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 112 - اخلاص

ترتیل
موضوع : 112 - اخلاص
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1449
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 734
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 566
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 505
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 439
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 406
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 432
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 411
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 391
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 356
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 412
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 445
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 362
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 378
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 372
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 429
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 234
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 377
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 427
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 414
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,793,116