خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 109 - کافرون

تلاوت
موضوع : 109 - کافرون
   تعداد 8
استاد محمد محمود طبلاویالکافرون            تعداد استفاده : 621
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالکافرون والنصر            تعداد استفاده : 411
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالکافرون            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالکافرون تحفه            تعداد استفاده : 412
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالکافرون            تعداد استفاده : 584
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالکافرون مصر            تعداد استفاده : 376
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالکافرون            تعداد استفاده : 448
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالکافرون نادره جدا روعه            تعداد استفاده : 369
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,682,718