خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 109 - کافرون

موضوع : 109 - کافرون
   تعداد 37
استاد محمد محمود طبلاویالکافرون            تعداد استفاده : 624
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالکافرون والنصر            تعداد استفاده : 422
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالکافرون            تعداد استفاده : 379
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالکافرون تحفه            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالکافرون            تعداد استفاده : 589
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالکافرون مصر            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالکافرون            تعداد استفاده : 452
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالکافرون نادره جدا روعه            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره کافرون            تعداد استفاده : 321
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:27
مدت : 00:31:27
کد: 35205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره کافرون            تعداد استفاده : 334
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:28
مدت : 00:05:28
کد: 33857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1433
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 701
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 534
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 452
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 428
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 430
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 409
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 388
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 397
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 425
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 346
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 347
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 406
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 383
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 206
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 396
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 378
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,885,239