خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 106 - قریش

تلاوت
موضوع : 106 - قریش
   تعداد 17
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه قریش            تعداد استفاده : 1600
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:30
مدت : 05:30
کد: 89073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالقریش 1            تعداد استفاده : 881
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر قریش من ایران            تعداد استفاده : 413
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالقریش            تعداد استفاده : 344
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالقریش 2            تعداد استفاده : 331
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیقریش 2            تعداد استفاده : 542
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیقریش 1            تعداد استفاده : 328
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمقریش والإخلاص والفلق            تعداد استفاده : 619
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورقریش            تعداد استفاده : 411
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویقریش 1            تعداد استفاده : 714
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدقریش روعه            تعداد استفاده : 432
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورقریش            تعداد استفاده : 1951
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانقریش والکوثر فجر 1984            تعداد استفاده : 428
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورترکیب مقام صبا عجم محمود شحات انور            تعداد استفاده : 319
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورجدیدترین تلاوت قرآن محمود شحات مهر 93            تعداد استفاده : 322
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت قرآن مقام نهاوند            تعداد استفاده : 327
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه مبارکه قریش            تعداد استفاده : 491
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,705,509