خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 105 - فیل

تلاوت
موضوع : 105 - فیل
   تعداد 5
استاد محمد محمود طبلاویالفیل            تعداد استفاده : 355
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالفیل            تعداد استفاده : 359
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالفیل            تعداد استفاده : 416
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالفیل جمیله            تعداد استفاده : 362
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه فیل 1 تا آخر            تعداد استفاده : 239
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,666,025