خدمات تلفن همراه

    تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 104 - همزه

تلاوت
موضوع : 104 - همزه
   تعداد 7
استاد محمد محمود طبلاویالهمزة            تعداد استفاده : 736
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالهمزه            تعداد استفاده : 475
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالهمزه            تعداد استفاده : 686
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالهمزة            تعداد استفاده : 440
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالهمزه والکافرون والنصر أولیله 1978            تعداد استفاده : 356
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالهمزه            تعداد استفاده : 497
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه همزه 1 تا آخر            تعداد استفاده : 247
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,656,595