خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 102 - تکاثر

ترتیل
موضوع : 102 - تکاثر
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1354
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 694
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 546
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 478
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18391
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 422
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 398
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 398
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 424
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 385
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 372
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 386
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 343
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 331
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 383
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 335
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 214
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 382
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 392
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 417
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 385
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 379
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,764,402